صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی توان مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۲۶۹
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تصمیمات مجمع - تصمیم‌گیری در خصوص تغییر بند 3-1 امیدنامه صندوق مورخ 1402.07.29
منبع -
مقدمه تصمیمات مجمع - تصمیم‌گیری در خصوص تغییر بند 3-1 امیدنامه صندوق مورخ 1402.07.29
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست