صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی توان مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۲۶۹
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 تصمیمات مجمع - اصلاح امیدنامه و افزایش سقف واحدهای ممتاز نوع دوم صندوق مورخ 1401.12.16 ساعت 16 ۱۴۰۱/۱۲/۱۶
2 تصمیمات مجمع - اصلاح اساسنامه صندوق مورخ 1401.12.16 ساعت 15 ۱۴۰۱/۱۲/۱۶
3 اسامی حاضرین در مجمع - اصلاح اساسنامه، امیدنامه و افزایش سقف واحدهای ممتاز نوع دوم صندوق مورخ 1401.12.16 ۱۴۰۱/۱۲/۱۶
4 دعوت به مجمع - اصلاح اساسنامه، امیدنامه و افزایش سقف واحدهای ممتاز نوع دوم صندوق مورخ 1401.12.16 ۱۴۰۱/۱۲/۱۶
5 تصمیمات مجمع - افزایش حداقل و حداکثر بازده سالانه واحدهای عادی صندوق مورخ 1401.12.14 ۱۴۰۱/۱۲/۱۵
6 اسامی حاضرین در مجمع - افزایش حداقل و حداکثر بازده سالانه واحدهای عادی صندوق مورخ 1401.12.14 ۱۴۰۱/۱۲/۱۴
7 دعوت به مجمع - افزایش حداقل و حداکثر بازده سالانه واحدهای عادی صندوق مورخ 1401.12.14 ۱۴۰۱/۱۲/۱۴
8 تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ 1401.11.18 ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
9 اسامی حاضرین در مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ 1401.11.18 ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
10 دعوت به مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ 1401.11.18 ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
12
سایز صفحه