صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی توان مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۲۶۹
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ امید نامه (نسخه اولیه) امیدنامه
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ امید نامه (نسخه نهایی) امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ تصمیمات مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ ۱۴۰۳.۰۳.۱۹ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ تصمیمات مجمع - تغییر هزینه نرم افزار در امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۱۵ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ تصمیمات مجمع - تغییرات امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۹.۲۰ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ تصمیمات مجمع - تصمیم‌گیری در خصوص تغییر بند ۳-۱ امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۷.۲۹ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ تصمیمات مجمع - تغییر نرخ بازدهی سالانه واحدهای عادی صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۵.۱۶ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ تصمیمات مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۴.۱۰ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ تصمیمات مجمع - افزودن کارمزد رتبه بندی ارزیابی عملکرد صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۲.۲۵ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ تصمیمات مجمع - افزایش سقف واحدهای ممتاز نوع دوم صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ تصمیمات مجمع - اصلاح امیدنامه و افزایش سقف واحدهای ممتاز نوع دوم صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۲.۱۶ ساعت ۱۶ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ تصمیمات مجمع - افزایش حداقل و حداکثر بازده سالانه واحدهای عادی صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۲.۱۴ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۸ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ تصمیمات مجمع - افزایش سقف واحدهای ممتاز نوع دوم صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ تغییرات امیدنامه