صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی توان مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۲۶۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۱/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۴۶۵,۳۹۶,۵۵۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۰۳۴,۶۰۳,۴۴۳
NAVصدور واحد‌هاي ممتاز(پایانی)
۱۸,۴۵۳
NAVابطال واحد‌هاي ممتاز(پایانی)
۱۸,۲۳۱
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۱۴,۱۳۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۰۹:۵۰:۰۳
تعداد واحد‌هاي‌ عادي صادر شده
۱,۸۳۲,۴۹۶,۵۵۷
تعداد واحد‌هاي ممتاز صادر شده
۱,۶۳۲,۹۰۰,۰۰۰
NAV (لحظه ای ) صدور واحد‌هاي ممتاز
۱۸,۷۶۹
NAV (لحظه ای) ابطال واحد‌هاي ممتاز
۱۸,۵۴۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۶,۱۹۹,۳۰۳,۲۶۸,۱۱۳
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي
۲۵,۹۱۸,۸۳۱,۳۰۲,۲۰۸
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز
۳۰,۲۸۰,۴۷۱,۹۶۵,۹۰۵
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۸/۱۶
نوع صندوق
صندوق اهرمی مفید
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ NAV صدور واحدهای ممتاز NAV ابطال واحدهای ممتاز NAV واحدهای عادی خالص ارزش صندوق خالص ارزش واحدهای ممتاز خالص ارزش واحدهای عادی تعداد واحد ممتاز صادر شده تعداد واحد ممتاز باطل شده تعداد واحد عادی صادر شده تعداد واحد عادی باطل شده مانده گواهی ممتاز مانده گواهی عادی کل واحدهای صندوق نسبت اهرمی تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
  ۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۱۸,۴۵۳ ۱۸,۲۳۱ ۱۴,۱۳۳ ۵۵,۷۸۹,۳۷۳,۷۶۱,۶۷۰ ۲۹,۷۶۸,۶۴۶,۵۸۴,۵۴۰ ۲۶,۰۲۰,۷۲۷,۱۷۷,۱۳۰ ۰ ۰ ۲۰,۷۴۷,۲۶۶ ۵۵,۲۰۴,۶۷۵ ۱,۶۳۲,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۸۴۱,۱۳۲,۶۱۰ ۳,۴۷۴,۰۳۲,۶۱۰ ۰.۸۷ ۲۶,۲۱۲
  ۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۱۸,۲۷۳ ۱۸,۰۵۲ ۱۴,۱۲۲ ۵۵,۹۶۳,۷۷۶,۴۳۲,۰۸۹ ۲۹,۴۷۶,۶۹۴,۱۸۳,۷۷۱ ۲۶,۴۸۷,۰۸۲,۲۴۸,۳۱۸ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۶۳۲,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۸۷۵,۵۹۰,۰۱۹ ۳,۵۰۸,۴۹۰,۰۱۹ ۰.۹ ۲۶,۳۲۸
  ۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ۱۹,۴۰۳ ۱۹,۱۷۴ ۱۴,۱۱۱ ۵۷,۷۷۵,۱۸۷,۱۸۹,۳۴۲ ۳۱,۳۰۸,۷۳۶,۴۳۱,۲۳۳ ۲۶,۴۶۶,۴۵۰,۷۵۸,۱۰۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۶۳۲,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۸۷۵,۵۹۰,۰۱۹ ۳,۵۰۸,۴۹۰,۰۱۹ ۰.۸۵ ۲۶,۳۲۸
  ۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ ۱۹,۴۱۴ ۱۹,۱۸۵ ۱۴,۱۰۱ ۵۷,۷۷۵,۳۲۳,۰۷۷,۴۷۶ ۳۱,۳۲۷,۶۲۸,۲۱۹,۵۵۷ ۲۶,۴۴۷,۶۹۴,۸۵۷,۹۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۶۳۲,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۸۷۵,۵۹۰,۰۱۹ ۳,۵۰۸,۴۹۰,۰۱۹ ۰.۸۴ ۲۶,۳۲۸
  ۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ ۱۹,۴۲۴ ۱۹,۱۹۵ ۱۴,۰۹۱ ۵۷,۷۷۲,۹۲۸,۲۳۱,۷۱۸ ۳۱,۳۴۳,۹۸۹,۲۷۳,۹۸۹ ۲۶,۴۲۸,۹۳۸,۹۵۷,۷۲۹ ۰ ۰ ۱۴,۵۵۴,۰۸۲ ۳,۵۰۶,۷۴۵ ۱,۶۳۲,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۸۷۵,۵۹۰,۰۱۹ ۳,۵۰۸,۴۹۰,۰۱۹ ۰.۸۴ ۲۶,۳۲۸
  ۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۱۹,۴۴۲ ۱۹,۲۱۴ ۱۴,۰۸۱ ۵۷,۶۲۸,۳۶۵,۹۰۱,۰۹۳ ۳۱,۳۷۳,۷۴۰,۳۹۵,۸۵۱ ۲۶,۲۵۴,۶۲۵,۵۰۵,۲۴۲ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱۳,۴۹۶,۹۰۳ ۷,۷۷۲,۴۴۲ ۱,۶۳۲,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۸۶۴,۵۴۲,۶۸۲ ۳,۴۹۷,۴۴۲,۶۸۲ ۰.۸۴ ۲۶,۲۳۹
  ۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۱۹,۲۸۳ ۱۹,۰۵۵ ۱۴,۰۷۱ ۵۷,۲۷۰,۷۱۸,۸۲۸,۹۷۰ ۳۱,۱۱۵,۲۸۷,۶۴۱,۲۷۹ ۲۶,۱۵۵,۴۳۱,۱۸۷,۶۹۱ ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۲,۶۳۴,۹۶۶ ۱۱,۷۴۶,۷۹۲ ۱,۶۳۲,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۸۵۸,۸۱۸,۲۲۱ ۳,۴۹۱,۷۱۸,۲۲۱ ۰.۸۴ ۲۶,۱۹۶
  ۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۱۹,۱۲۲ ۱۸,۸۹۶ ۱۴,۰۶۰ ۵۶,۸۷۴,۰۵۵,۳۷۰,۵۱۴ ۳۰,۷۵۱,۵۵۸,۹۰۹,۶۹۴ ۲۶,۱۲۲,۴۹۶,۴۶۰,۸۲۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۶,۱۱۶,۳۴۴ ۳۲,۴۹۶,۸۷۶ ۱,۶۲۷,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۸۵۷,۹۳۰,۰۴۷ ۳,۴۸۵,۳۳۰,۰۴۷ ۰.۸۵ ۲۶,۰۵۱
  ۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۱۸,۷۹۰ ۱۸,۵۶۶ ۱۴,۰۴۹ ۵۶,۳۶۰,۱۴۲,۶۶۹,۳۱۵ ۳۰,۰۲۷,۹۵۳,۳۴۴,۹۴۴ ۲۶,۳۳۲,۱۸۹,۳۲۴,۳۷۱ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۶۱۷,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۸۷۴,۳۱۰,۵۷۹ ۳,۴۹۱,۷۱۰,۵۷۹ ۰.۸۸ ۲۶,۱۴۱
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ ۱۹,۳۱۱ ۱۹,۰۸۱ ۱۴,۰۳۹ ۵۷,۱۱۸,۴۸۱,۱۳۴,۳۳۸ ۳۰,۸۰۵,۰۳۴,۹۱۵,۷۵۷ ۲۶,۳۱۳,۴۴۶,۲۱۸,۵۸۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۶۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۸۷۴,۳۱۰,۵۷۹ ۳,۴۸۸,۷۱۰,۵۷۹ ۰.۸۵ ۲۶,۱۴۱
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۱۹,۳۲۷ ۱۹,۰۹۸ ۱۴,۰۲۹ ۵۷,۱۲۶,۲۰۵,۹۷۴,۸۵۹ ۳۰,۸۳۱,۵۰۲,۸۶۲,۰۶۸ ۲۶,۲۹۴,۷۰۳,۱۱۲,۷۹۱ ۰ ۰ ۲۴,۳۸۲,۷۶۵ ۱۷,۳۷۱,۰۹۹ ۱,۶۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۸۷۴,۳۱۰,۵۷۹ ۳,۴۸۸,۷۱۰,۵۷۹ ۰.۸۵ ۲۶,۱۴۱
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۱۹,۲۸۱ ۱۹,۰۵۲ ۱۴,۰۱۹ ۵۶,۹۳۵,۷۵۸,۲۵۶,۴۱۸ ۳۰,۷۵۸,۰۹۴,۷۹۵,۰۷۱ ۲۶,۱۷۷,۶۶۳,۴۶۱,۳۴۷ ۵,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱,۳۵۹,۶۰۹ ۱۰,۴۰۲,۳۰۴ ۱,۶۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۸۶۷,۲۹۸,۹۱۳ ۳,۴۸۱,۶۹۸,۹۱۳ ۰.۸۵ ۲۵,۹۷۸
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۱۹,۲۴۷ ۱۹,۰۱۸ ۱۴,۰۰۹ ۵۶,۷۴۱,۲۳۱,۶۴۰,۱۶۵ ۳۰,۵۹۵,۶۵۲,۰۵۳,۶۹۳ ۲۶,۱۴۵,۵۷۹,۵۸۶,۴۷۲ ۶,۳۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۶۰۸,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۸۶۶,۳۴۱,۶۰۸ ۳,۴۷۵,۱۴۱,۶۰۸ ۰.۸۵ ۲۵,۸۹۱
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ ۱۹,۳۵۴ ۱۹,۱۲۳ ۱۳,۹۹۹ ۵۶,۷۷۱,۳۸۹,۱۴۸,۶۲۲ ۳۰,۶۴۴,۴۷۲,۹۷۸,۲۳۰ ۲۶,۱۲۶,۹۱۶,۱۷۰,۳۹۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۶۰۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۸۶۶,۳۴۱,۶۰۸ ۳,۴۶۸,۸۴۱,۶۰۸ ۰.۸۵ ۲۵,۸۹۱
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ ۱۹,۳۶۴ ۱۹,۱۳۳ ۱۳,۹۸۹ ۵۶,۷۶۹,۴۷۰,۷۳۳,۰۹۲ ۳۰,۶۶۱,۲۱۷,۹۷۸,۷۸۰ ۲۶,۱۰۸,۲۵۲,۷۵۴,۳۱۲ ۰ ۰ ۸,۶۳۹,۲۱۵ ۷,۵۸۳,۶۹۱ ۱,۶۰۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۸۶۶,۳۴۱,۶۰۸ ۳,۴۶۸,۸۴۱,۶۰۸ ۰.۸۵ ۲۵,۸۹۱
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ ۱۹,۳۹۰ ۱۹,۱۵۹ ۱۳,۹۷۹ ۵۶,۷۷۷,۲۰۵,۰۵۸,۴۳۸ ۳۰,۷۰۲,۳۷۰,۸۹۰,۲۰۲ ۲۶,۰۷۴,۸۳۴,۱۶۸,۲۳۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۶۰۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۸۶۵,۲۸۶,۰۸۴ ۳,۴۶۷,۷۸۶,۰۸۴ ۰.۸۵ ۲۵,۸۴۷
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ۱۹,۲۵۵ ۱۹,۰۲۵ ۱۳,۹۶۹ ۵۶,۵۴۳,۹۳۵,۷۰۱,۲۵۲ ۳۰,۴۸۷,۷۵۴,۳۹۳,۸۵۶ ۲۶,۰۵۶,۱۸۱,۳۰۷,۳۹۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۶۰۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۸۶۵,۲۸۶,۰۸۴ ۳,۴۶۷,۷۸۶,۰۸۴ ۰.۸۵ ۲۵,۸۴۷
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ۱۹,۲۶۸ ۱۹,۰۳۹ ۱۳,۹۵۹ ۵۶,۵۴۶,۷۹۲,۹۰۴,۰۴۲ ۳۰,۵۰۹,۲۶۴,۴۵۷,۴۸۶ ۲۶,۰۳۷,۵۲۸,۴۴۶,۵۵۶ ۰ ۰ ۱۵,۲۳۴,۹۳۳ ۶,۲۴۲,۳۹۳ ۱,۶۰۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۸۶۵,۲۸۶,۰۸۴ ۳,۴۶۷,۷۸۶,۰۸۴ ۰.۸۵ ۲۵,۸۴۷
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ۱۹,۲۵۳ ۱۹,۰۲۳ ۱۳,۹۴۹ ۵۶,۳۷۸,۰۸۵,۵۴۳,۹۰۶ ۳۰,۴۸۴,۶۴۶,۸۹۸,۶۵۰ ۲۵,۸۹۳,۴۳۸,۶۴۵,۲۵۶ ۵,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۳,۷۱۷,۰۰۲ ۵,۶۸۶,۳۱۴ ۱,۶۰۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۸۵۶,۲۹۳,۵۴۴ ۳,۴۵۸,۷۹۳,۵۴۴ ۰.۸۵ ۲۵,۷۶۳
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ۱۹,۲۸۸ ۱۹,۰۵۸ ۱۳,۹۳۹ ۵۶,۲۰۴,۱۶۶,۴۱۵,۸۱۸ ۳۰,۴۴۱,۲۳۰,۴۶۶,۰۳۴ ۲۵,۷۶۲,۹۳۵,۹۴۹,۷۸۴ ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۶,۷۱۵,۳۵۹ ۹,۰۶۹,۱۹۵ ۱,۵۹۷,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۸۴۸,۲۶۲,۸۵۶ ۳,۴۴۵,۵۶۲,۸۵۶ ۰.۸۵ ۲۵,۶۵۷
  مشاهده همه