صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی توان مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۲۶۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۱۲/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۱۲,۵۰۸,۰۳۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۳۸۷,۴۹۱,۹۷۰
NAVصدور واحد‌هاي ممتاز(پایانی)
۱۶,۵۵۰
NAVابطال واحد‌هاي ممتاز(پایانی)
۱۶,۳۷۷
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۱۰,۸۱۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۳,۱۷۶,۴۱۰,۸۳۲,۷۱۲
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي
۶,۶۶۱,۷۵۸,۹۸۷,۵۰۷
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز
۱۶,۵۱۴,۶۵۱,۸۴۵,۲۰۵
تعداد واحد‌هاي‌ عادي صادر شده
۶۱۵,۵۱۸,۷۰۹
تعداد واحد‌هاي ممتاز صادر شده
۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰
NAV صدور واحد‌هاي ممتاز
۱۷,۰۷۹
NAV ابطال واحد‌هاي ممتاز
۱۶,۹۰۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۱۵:۵۸:۰۲
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۸/۱۶
نوع صندوق
صندوق اهرمی مفید
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ NAV صدور واحدهای ممتاز NAV ابطال واحدهای ممتاز NAV واحدهای عادی خالص ارزش صندوق خالص ارزش واحدهای ممتاز خالص ارزش واحدهای عادی تعداد واحد ممتاز صادر شده تعداد واحد ممتاز باطل شده تعداد واحد عادی صادر شده تعداد واحد عادی باطل شده مانده گواهی ممتاز مانده گواهی عادی کل واحدهای صندوق نسبت اهرمی تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
  ۱ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ ۱۶,۵۵۰ ۱۶,۳۷۷ ۱۰,۸۱۶ ۲۲,۵۱۷,۱۳۷,۲۰۵,۹۱۲ ۱۵,۸۹۲,۲۵۰,۳۵۳,۴۳۲ ۶,۶۲۴,۸۸۶,۸۵۲,۴۸۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۹۷۰,۴۰۰,۰۰۰ ۶۱۲,۵۰۸,۰۳۰ ۱,۵۸۲,۹۰۸,۰۳۰ ۰.۶۳ ۵,۸۱۴
  ۲ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ ۱۵,۵۷۱ ۱۵,۴۱۲ ۱۰,۸۱۰ ۲۱,۱۱۴,۲۵۲,۲۷۸,۰۳۶ ۱۴,۴۹۳,۰۴۰,۴۷۳,۷۳۶ ۶,۶۲۱,۲۱۱,۸۰۴,۳۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۴۰,۴۰۰,۰۰۰ ۶۱۲,۵۰۸,۰۳۰ ۱,۵۵۲,۹۰۸,۰۳۰ ۰.۶۵ ۵,۸۱۴
  ۳ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ ۱۵,۵۷۱ ۱۵,۴۱۲ ۱۰,۸۰۴ ۲۱,۱۱۰,۶۸۱,۹۱۳,۸۴۷ ۱۴,۴۹۳,۱۴۵,۱۵۷,۷۲۷ ۶,۶۱۷,۵۳۶,۷۵۶,۱۲۰ ۰ ۰ ۲,۶۱۱,۱۷۲ ۲۴۵,۶۷۳ ۹۴۰,۴۰۰,۰۰۰ ۶۱۲,۵۰۸,۰۳۰ ۱,۵۵۲,۹۰۸,۰۳۰ ۰.۶۵ ۵,۸۱۴
  ۴ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۱۵,۶۲۷ ۱۵,۴۶۷ ۱۰,۷۹۷ ۲۱,۱۳۳,۲۲۳,۳۸۸,۱۰۵ ۱۴,۵۴۵,۵۱۴,۴۸۰,۸۹۸ ۶,۵۸۷,۷۰۸,۹۰۷,۲۰۷ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۶,۴۶۵,۴۵۰ ۵,۷۱۵,۳۲۱ ۹۴۰,۴۰۰,۰۰۰ ۶۱۰,۱۴۲,۵۳۱ ۱,۵۵۰,۵۴۲,۵۳۱ ۰.۶۵ ۵,۷۵۷
  ۵ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ ۱۴,۵۳۳ ۱۴,۳۸۴ ۱۰,۷۹۰ ۱۹,۷۷۸,۳۸۸,۸۴۵,۵۲۷ ۱۳,۳۱۰,۹۴۴,۸۲۷,۹۴۷ ۶,۴۶۷,۴۴۴,۰۱۷,۵۸۰ ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۲,۴۸۴,۱۹۸ ۷۰۶,۵۸۷ ۹۲۵,۴۰۰,۰۰۰ ۵۹۹,۳۹۲,۴۰۲ ۱,۵۲۴,۷۹۲,۴۰۲ ۰.۶۵ ۵,۷۲۴
  ۶ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ ۱۴,۳۷۶ ۱۴,۲۲۴ ۱۰,۷۸۳ ۱۹,۲۳۷,۱۸۰,۲۲۰,۳۵۵ ۱۲,۷۹۳,۰۹۹,۹۲۹,۰۰۲ ۶,۴۴۴,۰۸۰,۲۹۱,۳۵۳ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۷,۱۹۶,۲۸۳ ۴۱۱,۵۹۴ ۸۹۹,۴۰۰,۰۰۰ ۵۹۷,۶۱۴,۷۹۱ ۱,۴۹۷,۰۱۴,۷۹۱ ۰.۶۶ ۵,۶۷۰
  ۷ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ ۱۴,۳۳۶ ۱۴,۱۸۴ ۱۰,۷۷۷ ۱۸,۹۸۲,۴۹۵,۷۹۹,۲۶۵ ۱۲,۶۱۵,۱۱۹,۷۹۰,۰۱۱ ۶,۳۶۷,۳۷۶,۰۰۹,۲۵۴ ۰ ۰ ۸۷۳,۳۶۶ ۲,۵۸۹,۲۹۵ ۸۸۹,۴۰۰,۰۰۰ ۵۹۰,۸۳۰,۱۰۲ ۱,۴۸۰,۲۳۰,۱۰۲ ۰.۶۶ ۵,۵۷۴
  ۸ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ ۱۴,۶۱۲ ۱۴,۴۵۸ ۱۰,۷۷۱ ۱۹,۲۴۱,۷۰۰,۱۳۴,۶۹۳ ۱۲,۸۵۹,۳۸۶,۸۳۴,۷۹۲ ۶,۳۸۲,۳۱۳,۲۹۹,۹۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۸۹,۴۰۰,۰۰۰ ۵۹۲,۵۴۶,۰۳۱ ۱,۴۸۱,۹۴۶,۰۳۱ ۰.۶۷ ۵,۵۸۱
  ۹ ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ ۱۵,۰۲۰ ۱۴,۸۶۷ ۱۰,۷۶۵ ۱۹,۶۰۱,۶۴۸,۷۰۵,۵۰۷ ۱۳,۲۲۲,۸۹۰,۶۸۱,۷۹۲ ۶,۳۷۸,۷۵۸,۰۲۳,۷۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۸۹,۴۰۰,۰۰۰ ۵۹۲,۵۴۶,۰۳۱ ۱,۴۸۱,۹۴۶,۰۳۱ ۰.۶۷ ۵,۵۸۱
  ۱۰ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ ۱۵,۰۲۵ ۱۴,۸۷۲ ۱۰,۷۵۹ ۱۹,۶۰۲,۲۹۶,۵۲۳,۷۴۱ ۱۳,۲۲۷,۰۹۳,۷۷۶,۲۱۲ ۶,۳۷۵,۲۰۲,۷۴۷,۵۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۸۹,۴۰۰,۰۰۰ ۵۹۲,۵۴۶,۰۳۱ ۱,۴۸۱,۹۴۶,۰۳۱ ۰.۶۷ ۵,۵۸۱
  ۱۱ ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ ۱۵,۰۲۸ ۱۴,۸۷۶ ۱۰,۷۵۳ ۱۹,۶۰۱,۹۳۲,۵۷۶,۳۶۹ ۱۳,۲۳۰,۲۸۵,۱۰۵,۰۲۶ ۶,۳۷۱,۶۴۷,۴۷۱,۳۴۳ ۰ ۰ ۲,۴۱۴,۹۵۳ ۳۲۲,۳۰۵ ۸۸۹,۴۰۰,۰۰۰ ۵۹۲,۵۴۶,۰۳۱ ۱,۴۸۱,۹۴۶,۰۳۱ ۰.۶۷ ۵,۵۸۱
  ۱۲ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ ۱۵,۰۴۲ ۱۴,۸۹۰ ۱۰,۷۴۶ ۱۹,۵۸۸,۰۴۷,۵۴۷,۵۶۸ ۱۳,۲۴۳,۰۳۵,۴۹۳,۸۵۰ ۶,۳۴۵,۰۱۲,۰۵۳,۷۱۸ ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۸,۸۰۰,۱۶۰ ۹۴,۳۲۴ ۸۸۹,۴۰۰,۰۰۰ ۵۹۰,۴۵۳,۳۸۳ ۱,۴۷۹,۸۵۳,۳۸۳ ۰.۶۶ ۵,۵۳۴
  ۱۳ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ ۱۴,۴۱۶ ۱۴,۲۶۸ ۱۰,۷۳۹ ۱۸,۳۶۵,۴۵۰,۶۹۱,۴۸۷ ۱۲,۴۴۰,۲۳۳,۷۸۴,۲۵۴ ۵,۹۲۵,۲۱۶,۹۰۷,۲۳۳ ۰ ۰ ۱,۴۱۵,۴۴۸ ۳۱۵,۲۲۸ ۸۷۱,۹۰۰,۰۰۰ ۵۵۱,۷۴۷,۵۴۷ ۱,۴۲۳,۶۴۷,۵۴۷ ۰.۶۳ ۵,۴۷۲
  ۱۴ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ ۱۴,۳۵۹ ۱۴,۲۱۱ ۱۰,۷۳۲ ۱۸,۳۰۰,۱۰۳,۲۲۲,۸۱۵ ۱۲,۳۹۰,۵۵۶,۱۰۹,۴۵۱ ۵,۹۰۹,۵۴۷,۱۱۳,۳۶۴ ۰ ۰ ۱۰,۹۵۹,۴۴۲ ۱,۱۱۳,۱۸۰ ۸۷۱,۹۰۰,۰۰۰ ۵۵۰,۶۴۷,۳۲۷ ۱,۴۲۲,۵۴۷,۳۲۷ ۰.۶۳ ۵,۳۳۳
  ۱۵ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ ۱۴,۲۱۱ ۱۴,۰۶۵ ۱۰,۷۲۶ ۱۸,۰۶۳,۶۵۴,۷۴۸,۶۳۳ ۱۲,۲۶۳,۰۲۲,۵۲۵,۴۴۳ ۵,۸۰۰,۶۳۲,۲۲۳,۱۹۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۷۱,۹۰۰,۰۰۰ ۵۴۰,۸۰۱,۰۶۵ ۱,۴۱۲,۷۰۱,۰۶۵ ۰.۶۲ ۵,۲۹۷
  ۱۶ ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ ۱۴,۳۴۷ ۱۴,۲۰۳ ۱۰,۷۲۰ ۱۸,۱۸۰,۶۰۳,۶۴۲,۲۰۱ ۱۲,۳۸۳,۲۱۶,۲۲۵,۴۰۱ ۵,۷۹۷,۳۸۷,۴۱۶,۸۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۷۱,۹۰۰,۰۰۰ ۵۴۰,۸۰۱,۰۶۵ ۱,۴۱۲,۷۰۱,۰۶۵ ۰.۶۲ ۵,۲۹۷
  ۱۷ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ ۱۴,۳۵۲ ۱۴,۲۰۷ ۱۰,۷۱۴ ۱۸,۱۸۱,۲۰۷,۰۴۴,۱۷۶ ۱۲,۳۸۷,۰۶۴,۴۳۳,۷۶۶ ۵,۷۹۴,۱۴۲,۶۱۰,۴۱۰ ۰ ۰ ۹۶۴,۱۳۱ ۳۹۱,۹۰۴ ۸۷۱,۹۰۰,۰۰۰ ۵۴۰,۸۰۱,۰۶۵ ۱,۴۱۲,۷۰۱,۰۶۵ ۰.۶۲ ۵,۲۹۷
  ۱۸ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ ۱۴,۳۵۵ ۱۴,۲۱۰ ۱۰,۷۰۸ ۱۸,۱۷۴,۷۸۸,۳۹۰,۷۹۷ ۱۲,۳۹۰,۰۱۷,۹۹۳,۴۹۳ ۵,۷۸۴,۷۷۰,۳۹۷,۳۰۴ ۰ ۰ ۴۶,۳۰۹,۱۴۳ ۱,۲۶۷,۲۲۸ ۸۷۱,۹۰۰,۰۰۰ ۵۴۰,۲۲۸,۸۳۸ ۱,۴۱۲,۱۲۸,۸۳۸ ۰.۶۲ ۵,۲۱۰
  ۱۹ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ ۱۴,۹۴۱ ۱۴,۷۹۳ ۱۰,۷۰۱ ۱۸,۱۹۶,۸۵۴,۷۲۶,۹۵۲ ۱۲,۸۹۷,۸۵۹,۴۶۳,۹۲۹ ۵,۲۹۸,۹۹۵,۲۶۳,۰۲۳ ۰ ۰ ۵۷,۳۹۵,۵۱۷ ۱,۷۳۹,۰۸۲ ۸۷۱,۹۰۰,۰۰۰ ۴۹۵,۱۸۶,۹۲۳ ۱,۳۶۷,۰۸۶,۹۲۳ ۰.۵۷ ۵,۱۶۶
  ۲۰ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ ۱۴,۷۵۹ ۱۴,۶۱۳ ۱۰,۶۹۴ ۱۷,۴۴۱,۱۲۷,۴۳۱,۰۸۳ ۱۲,۷۴۰,۷۸۸,۳۹۲,۴۱۱ ۴,۷۰۰,۳۳۹,۰۳۸,۶۷۲ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۲,۵۰۲,۹۶۰ ۱,۹۱۶,۳۴۲ ۸۷۱,۹۰۰,۰۰۰ ۴۳۹,۵۳۰,۴۸۸ ۱,۳۱۱,۴۳۰,۴۸۸ ۰.۵ ۵,۱۱۹
  مشاهده همه