صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی توان مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۲۶۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۳/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۱۵,۹۲۲,۰۹۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۶,۰۸۴,۰۷۷,۹۰۹
NAVصدور واحد‌هاي ممتاز(پایانی)
۱۹,۸۸۸
NAVابطال واحد‌هاي ممتاز(پایانی)
۱۹,۶۶۷
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۱۱,۴۳۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۰,۸۴۳,۰۶۶,۵۵۱,۴۸۳
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي
۱۶,۱۹۳,۹۰۰,۹۵۴,۷۶۷
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز
۲۴,۶۴۹,۱۶۵,۵۹۶,۷۱۶
تعداد واحد‌هاي‌ عادي صادر شده
۱,۴۱۵,۹۲۲,۰۹۱
تعداد واحد‌هاي ممتاز صادر شده
۱,۲۵۴,۵۰۰,۰۰۰
NAV صدور واحد‌هاي ممتاز
۱۹,۸۷۰
NAV ابطال واحد‌هاي ممتاز
۱۹,۶۴۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ ۱۵:۵۸:۱۱
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۸/۱۶
نوع صندوق
صندوق اهرمی مفید
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ NAV صدور واحدهای ممتاز NAV ابطال واحدهای ممتاز NAV واحدهای عادی خالص ارزش صندوق خالص ارزش واحدهای ممتاز خالص ارزش واحدهای عادی تعداد واحد ممتاز صادر شده تعداد واحد ممتاز باطل شده تعداد واحد عادی صادر شده تعداد واحد عادی باطل شده مانده گواهی ممتاز مانده گواهی عادی کل واحدهای صندوق نسبت اهرمی تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
  ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ ۱۹,۸۸۸ ۱۹,۶۶۷ ۱۱,۴۳۶ ۴۰,۸۶۴,۶۰۳,۲۹۹,۳۹۵ ۲۴,۶۷۲,۱۱۸,۲۶۶,۷۱۹ ۱۶,۱۹۲,۴۸۵,۰۳۲,۶۷۶ ۰ ۰ ۱۲,۶۸۵,۲۷۹ ۳۱,۱۲۷,۸۴۸ ۱,۲۵۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۴۱۵,۹۲۲,۰۹۱ ۲,۶۷۰,۴۲۲,۰۹۱ ۰.۶۶ ۹,۷۴۲
  ۲ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ ۲۰,۰۵۵ ۱۹,۸۳۳ ۱۱,۴۲۸ ۴۱,۲۷۲,۰۸۶,۷۱۵,۹۱۰ ۲۴,۸۸۰,۱۶۷,۳۸۱,۴۳۰ ۱۶,۳۹۱,۹۱۹,۳۳۴,۴۸۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۲۵۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۴۳۴,۳۶۴,۶۶۰ ۲,۶۸۸,۸۶۴,۶۶۰ ۰.۶۶ ۹,۵۷۴
  ۳ ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ ۲۰,۰۰۰ ۱۹,۷۷۸ ۱۱,۴۲۰ ۴۱,۱۹۱,۸۰۷,۷۷۶,۳۰۶ ۲۴,۸۱۱,۳۶۳,۳۵۹,۱۰۶ ۱۶,۳۸۰,۴۴۴,۴۱۷,۲۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۲۵۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۴۳۴,۳۶۴,۶۶۰ ۲,۶۸۸,۸۶۴,۶۶۰ ۰.۶۶ ۹,۵۷۴
  ۴ ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ ۲۰,۰۰۹ ۱۹,۷۸۸ ۱۱,۴۱۲ ۴۱,۱۹۲,۷۵۶,۴۸۰,۳۶۱ ۲۴,۸۲۳,۷۸۶,۹۸۰,۴۴۱ ۱۶,۳۶۸,۹۶۹,۴۹۹,۹۲۰ ۰ ۰ ۶,۲۵۱,۵۲۶ ۱,۰۷۳,۹۹۶ ۱,۲۵۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۴۳۴,۳۶۴,۶۶۰ ۲,۶۸۸,۸۶۴,۶۶۰ ۰.۶۶ ۹,۵۷۴
  ۵ ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ ۲۰,۰۱۹ ۱۹,۷۹۸ ۱۱,۴۰۴ ۴۱,۱۳۴,۶۶۴,۵۶۵,۴۳۷ ۲۴,۸۳۶,۲۱۴,۵۳۴,۹۱۷ ۱۶,۲۹۸,۴۵۰,۰۳۰,۵۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۲۵۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۴۲۹,۱۸۷,۱۳۰ ۲,۶۸۳,۶۸۷,۱۳۰ ۰.۶۶ ۹,۴۵۴
  ۶ ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ ۱۹,۸۷۴ ۱۹,۶۵۳ ۱۱,۳۹۶ ۴۰,۹۴۱,۷۱۶,۱۳۳,۱۱۴ ۲۴,۶۵۴,۶۹۹,۵۹۹,۶۳۴ ۱۶,۲۸۷,۰۱۶,۵۳۳,۴۸۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۲۵۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۴۲۹,۱۸۷,۱۳۰ ۲,۶۸۳,۶۸۷,۱۳۰ ۰.۶۶ ۹,۴۵۴
  ۷ ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ ۱۹,۸۸۴ ۱۹,۶۶۳ ۱۱,۳۸۸ ۴۰,۹۴۲,۶۸۵,۷۹۵,۶۶۲ ۲۴,۶۶۷,۱۰۲,۷۵۹,۲۲۲ ۱۶,۲۷۵,۵۸۳,۰۳۶,۴۴۰ ۰ ۰ ۸,۲۱۲,۸۲۷ ۴۴,۵۰۰,۹۵۴ ۱,۲۵۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۴۲۹,۱۸۷,۱۳۰ ۲,۶۸۳,۶۸۷,۱۳۰ ۰.۶۶ ۹,۴۵۴
  ۸ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ ۱۹,۸۹۷ ۱۹,۶۷۶ ۱۱,۳۸۰ ۴۱,۳۶۱,۰۲۴,۳۷۵,۱۷۵ ۲۴,۶۸۳,۹۱۵,۹۵۰,۵۱۵ ۱۶,۶۷۷,۱۰۸,۴۲۴,۶۶۰ ۰ ۰ ۳۳,۰۷۷,۱۱۲ ۹۵۶,۷۷۵ ۱,۲۵۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۴۶۵,۴۷۵,۲۵۷ ۲,۷۱۹,۹۷۵,۲۵۷ ۰.۶۸ ۹,۲۷۸
  ۹ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ ۲۰,۰۶۷ ۱۹,۸۴۴ ۱۱,۳۷۲ ۴۱,۱۹۴,۹۲۲,۸۷۹,۴۶۴ ۲۴,۸۹۴,۸۱۰,۷۲۹,۲۲۴ ۱۶,۳۰۰,۱۱۲,۱۵۰,۲۴۰ ۰ ۰ ۹,۶۴۳,۸۷۷ ۴,۳۵۶,۸۹۲ ۱,۲۵۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۴۳۳,۳۵۴,۹۲۰ ۲,۶۸۷,۸۵۴,۹۲۰ ۰.۶۵ ۹,۱۲۲
  ۱۰ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ۱۹,۹۵۵ ۱۹,۷۳۳ ۱۱,۳۶۴ ۴۰,۹۸۴,۰۶۸,۵۲۲,۸۰۰ ۲۴,۷۵۵,۵۰۴,۵۰۹,۴۶۰ ۱۶,۲۲۸,۵۶۴,۰۱۳,۳۴۰ ۰ ۰ ۱۵,۴۳۸,۲۴۱ ۲,۰۲۲,۸۷۷ ۱,۲۵۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۴۲۸,۰۶۷,۹۳۵ ۲,۶۸۲,۵۶۷,۹۳۵ ۰.۶۶ ۸,۹۱۸
  ۱۱ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ ۱۹,۸۴۴ ۱۹,۶۲۳ ۱۱,۳۵۶ ۴۰,۶۸۱,۸۹۸,۳۶۴,۸۹۴ ۲۴,۶۱۷,۱۰۳,۷۶۸,۶۱۸ ۱۶,۰۶۴,۷۹۴,۵۹۶,۲۷۶ ۰ ۰ ۶,۰۳۶,۲۷۸ ۲,۷۹۶,۶۵۲ ۱,۲۵۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۴۱۴,۶۵۲,۵۷۱ ۲,۶۶۹,۱۵۲,۵۷۱ ۰.۶۵ ۸,۷۲۲
  ۱۲ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ ۲۰,۴۷۱ ۲۰,۲۴۷ ۱۱,۳۴۸ ۴۱,۴۱۶,۳۴۸,۰۲۵,۰۶۳ ۲۵,۳۹۹,۶۳۳,۹۲۵,۲۰۳ ۱۶,۰۱۶,۷۱۴,۰۹۹,۸۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۲۵۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۴۱۱,۴۱۲,۹۴۵ ۲,۶۶۵,۹۱۲,۹۴۵ ۰.۶۳ ۸,۶۱۲
  ۱۳ ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ ۲۰,۸۵۳ ۲۰,۶۲۶ ۱۱,۳۴۰ ۴۱,۸۸۰,۵۱۰,۳۸۷,۰۹۶ ۲۵,۸۷۵,۰۸۷,۵۹۰,۷۹۶ ۱۶,۰۰۵,۴۲۲,۷۹۶,۳۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۲۵۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۴۱۱,۴۱۲,۹۴۵ ۲,۶۶۵,۹۱۲,۹۴۵ ۰.۶۲ ۸,۶۱۲
  ۱۴ ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ ۲۰,۸۶۳ ۲۰,۶۳۶ ۱۱,۳۳۲ ۴۱,۸۸۱,۵۹۷,۹۹۵,۹۱۱ ۲۵,۸۸۷,۴۶۶,۵۰۳,۱۷۱ ۱۵,۹۹۴,۱۳۱,۴۹۲,۷۴۰ ۰ ۰ ۱۸,۶۷۲,۰۸۲ ۵۳,۶۷۷,۱۴۱ ۱,۲۵۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۴۱۱,۴۱۲,۹۴۵ ۲,۶۶۵,۹۱۲,۹۴۵ ۰.۶۲ ۸,۶۱۲
  ۱۵ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ ۲۰,۸۷۵ ۲۰,۶۴۸ ۱۱,۳۲۴ ۴۲,۲۸۱,۸۱۹,۵۸۹,۱۶۳ ۲۵,۹۰۲,۵۸۲,۱۱۱,۸۶۷ ۱۶,۳۷۹,۲۳۷,۴۷۷,۲۹۶ ۰ ۰ ۱۷,۴۵۱,۱۱۴ ۱,۸۱۴,۸۴۴ ۱,۲۵۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۴۴۶,۴۱۸,۰۰۴ ۲,۷۰۰,۹۱۸,۰۰۴ ۰.۶۳ ۸,۴۱۹
  ۱۶ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ ۲۰,۹۴۸ ۲۰,۷۲۰ ۱۱,۳۱۶ ۴۲,۱۸۳,۹۲۱,۲۷۴,۵۹۶ ۲۵,۹۹۳,۱۹۵,۱۷۲,۶۵۲ ۱۶,۱۹۰,۷۲۶,۱۰۱,۹۴۴ ۰ ۰ ۱۸,۲۹۹,۴۹۳ ۲,۸۹۴,۵۹۹ ۱,۲۵۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۴۳۰,۷۸۱,۷۳۴ ۲,۶۸۵,۲۸۱,۷۳۴ ۰.۶۲ ۸,۲۵۱
  ۱۷ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ ۲۰,۸۴۱ ۲۰,۶۱۴ ۱۱,۳۰۸ ۴۱,۸۶۵,۷۱۵,۶۰۶,۷۶۵ ۲۵,۸۶۰,۶۳۴,۳۰۰,۰۴۵ ۱۶,۰۰۵,۰۸۱,۳۰۶,۷۲۰ ۰ ۰ ۴۵,۹۶۴,۵۰۲ ۴۵,۵۴۵,۰۴۷ ۱,۲۵۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۴۱۵,۳۷۶,۸۴۰ ۲,۶۶۹,۸۷۶,۸۴۰ ۰.۶۲ ۸,۰۴۸
  ۱۸ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۲۰,۷۱۶ ۲۰,۴۹۰ ۱۱,۳۰۰ ۴۱,۶۹۳,۸۱۵,۰۳۵,۰۵۹ ۲۵,۷۰۴,۷۹۶,۵۸۴,۵۵۹ ۱۵,۹۸۹,۰۱۸,۴۵۰,۵۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۴,۶۹۶,۸۰۳ ۳,۴۳۴,۹۹۰ ۱,۲۵۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۴۱۴,۹۵۷,۳۸۵ ۲,۶۶۹,۴۵۷,۳۸۵ ۰.۶۲ ۷,۹۱۲
  ۱۹ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ ۲۰,۴۷۸ ۲۰,۲۵۴ ۱۱,۲۹۲ ۴۰,۹۴۲,۸۱۳,۸۳۴,۷۳۵ ۲۵,۳۱۸,۱۲۳,۴۳۵,۷۱۱ ۱۵,۶۲۴,۶۹۰,۳۹۹,۰۲۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۸۳,۶۹۵,۵۷۲ ۲,۶۳۳,۶۹۵,۵۷۲ ۰.۶۲ ۷,۸۳۰
  ۲۰ ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ ۲۰,۹۸۶ ۲۰,۷۶۰ ۱۱,۲۸۴ ۴۱,۵۶۳,۰۰۴,۰۲۲,۰۹۷ ۲۵,۹۴۹,۳۸۳,۱۸۷,۶۴۹ ۱۵,۶۱۳,۶۲۰,۸۳۴,۴۴۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۸۳,۶۹۵,۵۷۲ ۲,۶۳۳,۶۹۵,۵۷۲ ۰.۶ ۷,۸۳۰
  مشاهده همه