صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی توان مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۲۶۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۱۲/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۲۰۲,۸۰۴,۶۵۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۲۹۷,۱۹۵,۳۴۳
NAVصدور واحد‌هاي ممتاز(پایانی)
۱۶,۵۵۹
NAVابطال واحد‌هاي ممتاز(پایانی)
۱۶,۳۵۱
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۱۳,۶۷۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ۱۵:۵۸:۰۸
تعداد واحد‌هاي‌ عادي صادر شده
۱,۶۵۸,۰۰۴,۶۵۷
تعداد واحد‌هاي ممتاز صادر شده
۱,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰
NAV (لحظه ای ) صدور واحد‌هاي ممتاز
۱۶,۵۶۵
NAV (لحظه ای) ابطال واحد‌هاي ممتاز
۱۶,۳۵۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۷,۹۵۴,۴۷۹,۶۰۸,۶۴۶
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي
۲۲,۶۸۴,۸۱۹,۷۱۷,۰۷۴
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز
۲۵,۲۶۹,۶۵۹,۸۹۱,۵۷۲
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۸/۱۶
نوع صندوق
صندوق اهرمی مفید
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ NAV صدور واحدهای ممتاز NAV ابطال واحدهای ممتاز NAV واحدهای عادی خالص ارزش صندوق خالص ارزش واحدهای ممتاز خالص ارزش واحدهای عادی تعداد واحد ممتاز صادر شده تعداد واحد ممتاز باطل شده تعداد واحد عادی صادر شده تعداد واحد عادی باطل شده مانده گواهی ممتاز مانده گواهی عادی کل واحدهای صندوق نسبت اهرمی تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
  ۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ ۱۶,۵۵۹ ۱۶,۳۵۱ ۱۳,۶۷۲ ۴۷,۸۴۵,۵۰۷,۰۳۱,۵۸۴ ۲۵,۲۵۹,۷۱۰,۸۳۳,۵۹۲ ۲۲,۵۸۵,۷۹۶,۱۹۷,۹۹۲ ۰ ۰ ۱۶,۳۸۷,۲۵۰ ۱۱,۸۴۹,۹۸۶ ۱,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۶۵۱,۹۷۴,۵۶۱ ۳,۱۹۶,۷۷۴,۵۶۱ ۰.۸۹ ۲۴,۳۸۱
  ۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ۱۶,۲۹۷ ۱۶,۰۹۱ ۱۳,۶۶۳ ۴۷,۳۶۶,۸۷۵,۱۷۲,۲۰۲ ۲۴,۸۵۷,۹۳۹,۳۸۳,۲۹۱ ۲۲,۵۰۸,۹۳۵,۷۸۸,۹۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۶۴۷,۴۳۷,۲۹۷ ۳,۱۹۲,۲۳۷,۲۹۷ ۰.۹۱ ۲۴,۲۷۳
  ۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ ۱۶,۵۸۲ ۱۶,۳۷۴ ۱۳,۶۵۴ ۴۷,۷۸۹,۰۵۴,۰۵۱,۷۹۹ ۲۵,۲۹۴,۹۴۵,۱۹۸,۵۶۱ ۲۲,۴۹۴,۱۰۸,۸۵۳,۲۳۸ ۰ ۰ ۲۸,۶۰۱,۹۳۱ ۱۹,۷۶۰,۰۲۰ ۱,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۶۴۷,۴۳۷,۲۹۷ ۳,۱۹۲,۲۳۷,۲۹۷ ۰.۸۹ ۲۴,۲۷۳
  ۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ۱۶,۵۷۸ ۱۶,۳۷۱ ۱۳,۶۴۵ ۴۷,۶۴۷,۸۷۰,۲۷۰,۰۷۲ ۲۵,۲۸۹,۲۳۶,۲۲۸,۱۰۲ ۲۲,۳۵۸,۶۳۴,۰۴۱,۹۷۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۶۳۸,۵۹۵,۳۸۶ ۳,۱۸۳,۳۹۵,۳۸۶ ۰.۸۸ ۲۴,۲۳۸
  ۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ۱۶,۷۹۸ ۱۶,۵۸۹ ۱۳,۶۳۶ ۴۷,۹۶۹,۸۷۸,۶۳۴,۰۹۷ ۲۵,۶۲۵,۹۹۱,۹۵۰,۶۰۱ ۲۲,۳۴۳,۸۸۶,۶۸۳,۴۹۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۶۳۸,۵۹۵,۳۸۶ ۳,۱۸۳,۳۹۵,۳۸۶ ۰.۸۷ ۲۴,۲۳۸
  ۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ۱۶,۸۰۹ ۱۶,۶۰۰ ۱۳,۶۲۷ ۴۷,۹۷۲,۲۸۴,۳۶۲,۲۸۴ ۲۵,۶۴۳,۱۴۵,۰۳۷,۲۶۲ ۲۲,۳۲۹,۱۳۹,۳۲۵,۰۲۲ ۰ ۰ ۱۶,۵۸۸,۸۴۲ ۴,۱۱۹,۴۸۵ ۱,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۶۳۸,۵۹۵,۳۸۶ ۳,۱۸۳,۳۹۵,۳۸۶ ۰.۸۷ ۲۴,۲۳۸
  ۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۱۶,۸۰۸ ۱۶,۵۹۹ ۱۳,۶۱۸ ۴۷,۷۸۶,۵۶۱,۴۹۶,۲۶۴ ۲۵,۶۴۱,۹۷۷,۲۳۳,۳۴۲ ۲۲,۱۴۴,۵۸۴,۲۶۲,۹۲۲ ۰ ۰ ۱۲,۵۱۴,۷۷۸ ۸,۲۶۶,۵۸۹ ۱,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۶۲۶,۱۲۶,۰۲۹ ۳,۱۷۰,۹۲۶,۰۲۹ ۰.۸۶ ۲۴,۱۷۲
  ۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۶,۸۵۵ ۱۶,۶۴۶ ۱۳,۶۰۹ ۴۷,۷۸۷,۱۹۰,۳۲۱,۹۳۷ ۲۵,۷۱۵,۰۵۴,۷۹۷,۳۷۷ ۲۲,۰۷۲,۱۳۵,۵۲۴,۵۶۰ ۰ ۰ ۱۲,۱۲۱,۴۰۷ ۸,۰۶۱,۱۸۰ ۱,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۶۲۱,۸۷۷,۸۴۰ ۳,۱۶۶,۶۷۷,۸۴۰ ۰.۸۶ ۲۴,۱۳۴
  ۹ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۱۶,۸۷۶ ۱۶,۶۶۸ ۱۳,۶۰۰ ۴۷,۷۵۱,۳۲۰,۰۳۲,۴۸۶ ۲۵,۷۴۹,۰۰۰,۴۹۵,۶۸۶ ۲۲,۰۰۲,۳۱۹,۵۳۶,۸۰۰ ۰ ۰ ۱۳,۵۵۵,۷۱۸ ۵,۶۹۱,۲۳۴ ۱,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۶۱۷,۸۱۷,۶۱۳ ۳,۱۶۲,۶۱۷,۶۱۳ ۰.۸۵ ۲۴,۰۸۰
  ۱۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۱۶,۷۹۹ ۱۶,۵۹۲ ۱۳,۵۹۰ ۴۷,۵۱۰,۶۷۴,۲۱۳,۷۰۴ ۲۵,۶۳۱,۴۱۱,۱۹۰,۵۹۴ ۲۱,۸۷۹,۲۶۳,۰۲۳,۱۱۰ ۰ ۰ ۴,۵۵۰,۹۴۲ ۱۲,۸۸۶,۰۵۵ ۱,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۶۰۹,۹۵۳,۱۲۹ ۳,۱۵۴,۷۵۳,۱۲۹ ۰.۸۵ ۲۳,۹۷۴
  ۱۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۱۶,۵۲۸ ۱۶,۳۲۳ ۱۳,۵۸۰ ۴۷,۱۹۲,۱۲۴,۱۵۴,۷۴۵ ۲۵,۲۱۵,۷۶۹,۸۲۸,۳۸۵ ۲۱,۹۷۶,۳۵۴,۳۲۶,۳۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۶۱۸,۲۸۸,۲۴۲ ۳,۱۶۳,۰۸۸,۲۴۲ ۰.۸۷ ۲۴,۰۴۰
  ۱۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ۱۶,۷۶۴ ۱۶,۵۵۸ ۱۳,۵۷۰ ۴۷,۵۳۸,۳۸۴,۴۷۹,۹۱۸ ۲۵,۵۷۸,۲۱۳,۰۳۵,۹۷۸ ۲۱,۹۶۰,۱۷۱,۴۴۳,۹۴۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۶۱۸,۲۸۸,۲۴۲ ۳,۱۶۳,۰۸۸,۲۴۲ ۰.۸۶ ۲۴,۰۴۰
  ۱۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۱۶,۷۷۶ ۱۶,۵۷۰ ۱۳,۵۶۰ ۴۷,۵۴۱,۰۲۶,۷۳۲,۳۴۱ ۲۵,۵۹۷,۰۳۸,۱۷۰,۸۲۱ ۲۱,۹۴۳,۹۸۸,۵۶۱,۵۲۰ ۰ ۰ ۱۶,۲۴۲,۳۳۲ ۱۲,۵۶۸,۰۷۵ ۱,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۶۱۸,۲۸۸,۲۴۲ ۳,۱۶۳,۰۸۸,۲۴۲ ۰.۸۶ ۲۴,۰۴۰
  ۱۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۱۶,۷۷۵ ۱۶,۵۶۹ ۱۳,۵۵۰ ۴۷,۴۷۴,۱۵۵,۶۲۷,۸۱۴ ۲۵,۵۹۶,۱۳۶,۱۳۱,۰۶۴ ۲۱,۸۷۸,۰۱۹,۴۹۶,۷۵۰ ۰ ۰ ۱۴,۶۲۰,۹۸۲ ۱۰,۷۴۵,۴۳۹ ۱,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۶۱۴,۶۱۳,۹۸۵ ۳,۱۵۹,۴۱۳,۹۸۵ ۰.۸۵ ۲۳,۹۹۴
  ۱۵ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ۱۶,۹۴۹ ۱۶,۷۴۲ ۱۳,۵۴۰ ۴۷,۶۷۲,۵۳۹,۰۰۶,۹۶۴ ۲۵,۸۶۳,۱۴۰,۵۰۲,۲۸۴ ۲۱,۸۰۹,۳۹۸,۵۰۴,۶۸۰ ۰ ۰ ۶,۸۷۰,۱۹۷ ۱۴,۹۸۶,۳۲۹ ۱,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۶۱۰,۷۳۸,۴۴۲ ۳,۱۵۵,۵۳۸,۴۴۲ ۰.۸۴ ۲۳,۹۱۱
  ۱۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ۱۷,۰۰۴ ۱۶,۷۹۶ ۱۳,۵۳۰ ۴۷,۸۴۹,۹۶۴,۵۵۹,۳۱۰ ۲۵,۹۴۶,۸۶۲,۱۷۳,۰۹۰ ۲۱,۹۰۳,۱۰۲,۳۸۶,۲۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۶۱۸,۸۵۴,۵۷۴ ۳,۱۶۳,۶۵۴,۵۷۴ ۰.۸۴ ۲۳,۸۴۹
  ۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ ۱۷,۲۳۳ ۱۷,۰۲۴ ۱۳,۵۲۰ ۴۸,۱۸۶,۰۳۷,۶۰۹,۲۸۴ ۲۶,۲۹۹,۱۲۳,۷۶۸,۸۰۴ ۲۱,۸۸۶,۹۱۳,۸۴۰,۴۸۰ ۰ ۰ ۸,۶۶۲,۶۵۴ ۷,۰۱۸,۵۹۴ ۱,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۶۱۸,۸۵۴,۵۷۴ ۳,۱۶۳,۶۵۴,۵۷۴ ۰.۸۳ ۲۳,۸۴۹
  ۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ۱۷,۲۲۱ ۱۷,۰۱۲ ۱۳,۵۱۰ ۴۸,۱۲۸,۵۱۰,۶۳۶,۵۳۹ ۲۶,۲۷۹,۹۹۶,۵۹۲,۳۹۹ ۲۱,۸۴۸,۵۱۴,۰۴۴,۱۴۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۶۱۷,۲۱۰,۵۱۴ ۳,۱۶۲,۰۱۰,۵۱۴ ۰.۸۳ ۲۳,۸۶۰
  ۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ ۱۷,۴۶۱ ۱۷,۲۵۱ ۱۳,۵۰۰ ۴۸,۴۸۱,۲۲۱,۹۷۷,۷۳۰ ۲۶,۶۴۸,۸۸۰,۰۳۸,۷۳۰ ۲۱,۸۳۲,۳۴۱,۹۳۹,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۶۱۷,۲۱۰,۵۱۴ ۳,۱۶۲,۰۱۰,۵۱۴ ۰.۸۲ ۲۳,۸۶۰
  ۲۰ ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ ۱۷,۴۶۷ ۱۷,۲۵۶ ۱۳,۴۹۰ ۴۸,۴۷۳,۷۵۱,۷۷۰,۱۰۵ ۲۶,۶۵۷,۵۸۱,۹۳۶,۲۴۵ ۲۱,۸۱۶,۱۶۹,۸۳۳,۸۶۰ ۰ ۰ ۶۵,۰۹۴,۶۳۵ ۲,۰۴۵,۳۸۳ ۱,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۶۱۷,۲۱۰,۵۱۴ ۳,۱۶۲,۰۱۰,۵۱۴ ۰.۸۲ ۲۳,۸۶۰
  مشاهده همه