صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی توان مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۲۶۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۴/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۶۸۳,۶۲۲,۶۲۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۸۱۶,۳۷۷,۳۷۷
NAVصدور واحد‌هاي ممتاز(پایانی)
۱۶,۸۱۷
NAVابطال واحد‌هاي ممتاز(پایانی)
۱۶,۶۳۸
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۱۵,۱۸۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۸,۵۵۱,۰۱۹,۲۶۶,۴۸۳
خالص ارزش دارایی‌های واحد عادی
۲۸,۳۶۱,۶۷۴,۳۶۶,۰۶۳
خالص ارزش دارایی‌های واحد ممتاز
۳۰,۱۸۹,۳۴۴,۹۰۰,۴۲۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ ۱۵:۵۸:۰۹
تعداد واحد‌هاي‌ عادي صادر شده
۱,۸۶۹,۱۲۲,۶۲۳
تعداد واحد‌هاي ممتاز صادر شده
۱,۸۱۴,۵۰۰,۰۰۰
NAV (لحظه ای ) صدور واحد‌هاي ممتاز
۱۶,۹۴۸
NAV (لحظه ای) ابطال واحد‌هاي ممتاز
۱۶,۷۶۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۸,۸۲۰,۹۳۱,۸۳۵,۰۴۹
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي
۲۸,۳۹۵,۷۱۰,۸۸۸,۶۱۶
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز
۳۰,۴۲۵,۲۲۰,۹۴۶,۴۳۳
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۸/۱۶
نوع صندوق
صندوق اهرمی مفید
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ NAV صدور واحدهای ممتاز NAV ابطال واحدهای ممتاز NAV واحدهای عادی خالص ارزش صندوق خالص ارزش واحدهای ممتاز خالص ارزش واحدهای عادی تعداد واحد ممتاز صادر شده تعداد واحد ممتاز باطل شده تعداد واحد عادی صادر شده تعداد واحد عادی باطل شده مانده گواهی ممتاز مانده گواهی عادی کل واحدهای صندوق نسبت اهرمی تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
  ۱ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۱۶,۸۱۷ ۱۶,۶۳۸ ۱۵,۱۸۱ ۵۸,۵۵۱,۰۱۹,۲۶۶,۴۸۳ ۳۰,۱۸۹,۳۴۴,۹۰۰,۴۲۰ ۲۸,۳۶۱,۶۷۴,۳۶۶,۰۶۳ ۰ ۰ ۲۱,۸۸۱,۲۵۳ ۱۴,۱۳۴,۱۵۶ ۱,۸۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۸۶۸,۲۳۴,۹۲۳ ۳,۶۸۲,۷۳۴,۹۲۳ ۰.۹۴ ۲۸,۹۲۲
  ۲ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ ۱۷,۲۱۵ ۱۷,۰۳۱ ۱۵,۱۷۰ ۵۹,۱۲۶,۹۹۸,۶۲۳,۸۵۵ ۳۰,۹۰۳,۳۹۸,۳۰۳,۴۳۵ ۲۸,۲۲۳,۶۰۰,۳۲۰,۴۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۸۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۸۶۰,۴۸۷,۸۲۶ ۳,۶۷۴,۹۸۷,۸۲۶ ۰.۹۱ ۲۸,۸۸۴
  ۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ ۱۷,۵۴۰ ۱۷,۳۵۲ ۱۵,۱۵۹ ۵۹,۶۸۸,۵۲۲,۸۱۸,۳۰۶ ۳۱,۴۸۵,۳۸۷,۸۶۳,۹۷۲ ۲۸,۲۰۳,۱۳۴,۹۵۴,۳۳۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۸۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۸۶۰,۴۸۷,۸۲۶ ۳,۶۷۴,۹۸۷,۸۲۶ ۰.۹ ۲۸,۸۸۴
  ۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ ۱۷,۵۴۶ ۱۷,۳۵۹ ۱۵,۱۴۸ ۵۹,۶۷۹,۸۱۲,۸۸۷,۴۸۶ ۳۱,۴۹۷,۱۴۳,۲۹۹,۲۳۸ ۲۸,۱۸۲,۶۶۹,۵۸۸,۲۴۸ ۰ ۰ ۱۵,۰۱۰,۰۷۷ ۹,۰۳۷,۲۸۴ ۱,۸۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۸۶۰,۴۸۷,۸۲۶ ۳,۶۷۴,۹۸۷,۸۲۶ ۰.۸۹ ۲۸,۸۸۴
  ۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ۱۷,۵۷۸ ۱۷,۳۸۹ ۱۵,۱۳۶ ۵۹,۶۲۲,۸۱۲,۹۳۶,۲۲۹ ۳۱,۵۵۲,۸۷۳,۳۹۶,۷۴۱ ۲۸,۰۶۹,۹۳۹,۵۳۹,۴۸۸ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۸۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۸۵۴,۵۱۵,۰۳۳ ۳,۶۶۹,۰۱۵,۰۳۳ ۰.۸۹ ۲۸,۸۲۱
  ۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ ۱۷,۵۵۱ ۱۷,۳۶۲ ۱۵,۱۲۵ ۵۹,۵۵۳,۵۰۶,۱۵۳,۳۶۴ ۳۱,۵۰۳,۹۶۶,۲۷۹,۲۳۹ ۲۸,۰۴۹,۵۳۹,۸۷۴,۱۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۸۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۸۵۴,۵۱۵,۰۳۳ ۳,۶۶۹,۰۱۵,۰۳۳ ۰.۸۹ ۲۸,۸۲۱
  ۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ ۱۷,۵۵۸ ۱۷,۳۷۰ ۱۵,۱۱۴ ۵۹,۵۴۶,۷۷۷,۶۲۷,۳۵۱ ۳۱,۵۱۷,۶۳۷,۴۱۸,۵۸۹ ۲۸,۰۲۹,۱۴۰,۲۰۸,۷۶۲ ۰ ۰ ۱۶,۲۶۴,۸۸۵ ۳,۸۰۷,۱۰۳ ۱,۸۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۸۵۴,۵۱۵,۰۳۳ ۳,۶۶۹,۰۱۵,۰۳۳ ۰.۸۹ ۲۸,۸۲۱
  ۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ ۱۷,۵۷۶ ۱۷,۳۸۸ ۱۵,۱۰۲ ۵۹,۳۶۸,۳۸۹,۶۲۹,۶۳۸ ۳۱,۵۴۹,۶۴۱,۰۲۵,۰۳۶ ۲۷,۸۱۸,۷۴۸,۶۰۴,۶۰۲ ۰ ۰ ۴۱,۷۸۳,۷۰۸ ۲۳,۳۲۷,۹۵۰ ۱,۸۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۸۴۲,۰۵۷,۲۵۱ ۳,۶۵۶,۵۵۷,۲۵۱ ۰.۸۸ ۲۸,۷۶۲
  ۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ۱۷,۴۷۴ ۱۷,۲۸۶ ۱۵,۰۹۱ ۵۸,۸۸۵,۲۱۳,۹۹۲,۳۲۸ ۳۱,۳۶۵,۲۴۳,۸۶۱,۴۶۵ ۲۷,۵۱۹,۹۷۰,۱۳۰,۸۶۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۸۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۸۲۳,۶۰۱,۴۹۳ ۳,۶۳۸,۱۰۱,۴۹۳ ۰.۸۸ ۲۸,۶۸۵
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۱۷,۵۹۰ ۱۷,۴۰۱ ۱۵,۰۸۰ ۵۹,۰۷۴,۱۸۸,۷۲۸,۰۹۴ ۳۱,۵۷۴,۲۷۸,۲۱۳,۶۵۴ ۲۷,۴۹۹,۹۱۰,۵۱۴,۴۴۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۸۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۸۲۳,۶۰۱,۴۹۳ ۳,۶۳۸,۱۰۱,۴۹۳ ۰.۸۷ ۲۸,۶۸۵
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ ۱۷,۵۹۶ ۱۷,۴۰۷ ۱۵,۰۷۰ ۵۹,۰۶۷,۱۳۱,۲۴۹,۸۳۱ ۳۱,۵۸۵,۴۵۶,۷۵۰,۳۲۱ ۲۷,۴۸۱,۶۷۴,۴۹۹,۵۱۰ ۰ ۰ ۱۸,۵۱۴,۳۴۰ ۶,۷۶۸,۱۶۱ ۱,۸۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۸۲۳,۶۰۱,۴۹۳ ۳,۶۳۸,۱۰۱,۴۹۳ ۰.۸۷ ۲۸,۶۸۵
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ۱۷,۶۱۷ ۱۷,۴۲۹ ۱۵,۰۶۰ ۵۸,۹۱۰,۵۸۹,۸۲۹,۴۱۸ ۳۱,۶۲۴,۰۴۸,۸۰۰,۵۷۸ ۲۷,۲۸۶,۵۴۱,۰۲۸,۸۴۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲,۲۸۲,۳۲۶ ۱۸,۶۴۵,۵۶۹ ۱,۸۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۸۱۱,۸۵۵,۳۱۴ ۳,۶۲۶,۳۵۵,۳۱۴ ۰.۸۶ ۲۸,۶۱۷
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ۱۷,۶۰۲ ۱۷,۴۱۳ ۱۵,۰۵۰ ۵۸,۵۰۸,۶۳۷,۸۰۶,۳۳۹ ۳۱,۵۹۵,۹۴۸,۵۲۳,۴۸۹ ۲۶,۹۱۲,۶۸۹,۲۸۲,۸۵۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸,۰۳۲,۱۴۵ ۱۲,۶۱۳,۷۹۳ ۱,۸۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۷۸۸,۲۱۸,۵۵۷ ۳,۶۰۲,۷۱۸,۵۵۷ ۰.۸۵ ۲۸,۵۴۹
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ۱۷,۶۹۹ ۱۷,۵۱۰ ۱۵,۰۴۰ ۵۸,۵۸۵,۵۳۲,۶۷۱,۶۰۸ ۳۱,۷۷۲,۲۱۷,۵۸۸,۴۰۸ ۲۶,۸۱۳,۳۱۵,۰۸۳,۲۰۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸,۱۶۴,۵۳۹ ۹,۳۲۷,۸۱۲ ۱,۸۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۷۸۲,۸۰۰,۲۰۵ ۳,۵۹۷,۳۰۰,۲۰۵ ۰.۸۴ ۲۸,۵۳۰
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۱۷,۷۴۷ ۱۷,۵۵۹ ۱۵,۰۲۹ ۵۸,۵۲۰,۹۴۷,۱۳۰,۵۱۹ ۳۱,۸۶۰,۰۵۰,۰۱۹,۶۵۷ ۲۶,۶۶۰,۸۹۷,۱۱۰,۸۶۲ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۷,۶۴۳,۳۷۳ ۲۸,۹۱۵,۱۹۵ ۱,۸۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۷۷۳,۹۶۳,۴۷۸ ۳,۵۸۸,۴۶۳,۴۷۸ ۰.۸۴ ۲۸,۴۶۶
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ ۱۷,۴۹۶ ۱۷,۳۱۰ ۱۵,۰۱۸ ۵۷,۳۱۹,۲۵۱,۳۷۳,۶۱۰ ۳۱,۴۰۹,۶۶۷,۶۳۸,۲۱۰ ۲۵,۹۰۹,۵۸۳,۷۳۵,۴۰۰ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۸۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۷۲۵,۲۳۵,۳۰۰ ۳,۵۳۹,۷۳۵,۳۰۰ ۰.۸۲ ۲۸,۴۳۹
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۱۶,۳۰۴ ۱۶,۱۱۹ ۱۵,۰۰۸ ۵۴,۱۷۳,۵۰۲,۴۷۰,۰۳۹ ۲۸,۲۸۱,۱۷۱,۰۸۷,۶۳۹ ۲۵,۸۹۲,۳۳۱,۳۸۲,۴۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۷۵۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۷۲۵,۲۳۵,۳۰۰ ۳,۴۷۹,۷۳۵,۳۰۰ ۰.۹۲ ۲۸,۴۳۹
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ ۱۶,۳۱۲ ۱۶,۱۲۷ ۱۴,۹۹۷ ۵۴,۱۶۸,۵۰۳,۰۹۶,۴۶۷ ۲۸,۲۹۵,۱۴۹,۳۰۲,۳۶۷ ۲۵,۸۷۳,۳۵۳,۷۹۴,۱۰۰ ۰ ۰ ۶,۸۹۳,۳۳۵ ۵,۱۷۶,۹۷۶ ۱,۷۵۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۷۲۵,۲۳۵,۳۰۰ ۳,۴۷۹,۷۳۵,۳۰۰ ۰.۹۱ ۲۸,۴۳۹
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ۱۶,۳۳۴ ۱۶,۱۴۹ ۱۴,۹۸۵ ۵۴,۱۵۹,۹۷۱,۵۷۴,۷۲۹ ۲۸,۳۳۳,۰۴۰,۲۴۳,۸۴۴ ۲۵,۸۲۶,۹۳۱,۳۳۰,۸۸۵ ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱,۸۲۲,۹۷۶ ۴,۸۱۵,۲۵۱ ۱,۷۵۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۷۲۳,۵۱۸,۹۴۱ ۳,۴۷۸,۰۱۸,۹۴۱ ۰.۹۱ ۲۸,۴۰۴
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ ۱۶,۱۴۶ ۱۵,۹۶۲ ۱۴,۹۷۳ ۵۳,۶۰۳,۳۴۷,۶۹۳,۳۱۲ ۲۷,۹۰۲,۰۲۵,۲۵۶,۱۴۴ ۲۵,۷۰۱,۳۲۲,۴۳۷,۱۶۸ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۱۸۲,۹۸۹ ۵۶,۷۹۴,۱۳۲ ۱,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۱۶,۵۱۱,۲۱۶ ۳,۴۶۴,۵۱۱,۲۱۶ ۰.۹۲ ۲۸,۳۶۷
  مشاهده همه