صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی توان مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۲۶۹
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص بازدهی سالانه شده واحدهای ممتاز بازدهی سالانه شده واحدهای عادی
۱ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ ۴.۶۲ ۴.۶۵ ۱,۶۸۵.۸۱ ۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ ۲۲.۸۵ ۰.۲
۲ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ ۰.۰۲ ۰ ۸.۰۶ ۰ ۰ ۰.۲
۳ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ (۰.۲۶) ۰ (۹۶.۴) ۰ (۱.۳) ۰.۲۴
۴ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۵.۰۸ ۲.۱۳ ۱,۸۵۴.۴۱ ۲۲۰,۱۴۸.۴۸ ۲۷.۴۸ ۰.۲۴
۵ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ ۰.۹۴ ۰.۰۸ ۳۴۳.۷ ۳۲ ۴.۱۱ ۰.۲۴
۶ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ ۰.۲ (۰.۰۹) ۷۴ (۲۷.۴۲) ۱.۰۳ ۰.۲
۷ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ (۱.۲۳) (۱.۸۵) (۴۴۹.۷۸) (۹۹.۸۹) (۶.۹۲) ۰.۲
۸ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ (۱.۸۴) (۰.۰۵) (۶۷۰.۵۶) (۱۶.۰۸) (۱۰.۰۴) ۰.۲
۹ ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰ (۰.۱۲) ۰.۲
۱۰ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ ۰ ۰ ۰ ۰ (۰.۱) ۰.۲
۱۱ ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ (۰.۰۷) ۰ (۲۴.۸۲) ۰ (۰.۳۴) ۰.۲۴
۱۲ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ ۲.۶ ۱.۷۹ ۹۵۰.۷ ۶۴,۵۳۵.۴۷ ۱۵.۹۱ ۰.۲۴
۱۳ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ ۰.۲۸ (۰.۵۷) ۱۰۲.۱۵ (۸۷.۷۱) ۱.۴۶ ۰.۲۴
۱۴ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ ۰.۶ ۰.۴۳ ۲۱۹.۷۹ ۳۸۳.۸۳ ۳.۷۹ ۰.۲
۱۵ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ (۰.۶۴) (۱.۸۴) (۲۳۲.۵۷) (۹۹.۸۹) (۳.۵۵) ۰.۲
۱۶ ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۴) ۰ (۰.۱) ۰.۲
۱۷ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰ (۰.۰۸) ۰.۲
۱۸ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ (۳.۳۱) (۰.۸۹) (۱,۲۰۹.۲۶) (۹۶.۱۶) (۱۴.۳۸) ۰.۲۴
۱۹ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ ۰.۰۹ ۱.۶۱ ۳۲.۹۳ ۳۳,۳۸۶.۲ ۴.۵ ۰.۲۴