صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی توان مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۲۶۹
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی واحد های عادی بازدهی سالانه شده واحد های عادی بازدهی واحد های ممتاز بازدهی سالانه شده واحد های ممتاز بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ % ۰.۰۶ % ۲۲.۵۲ % (۰.۹۱) % (۳۳۲.۱۵) % (۰.۴۶) % (۸۱.۶۴)
۲ ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ % ۰.۰۶ % ۲۲.۵۳ % (۰.۰۴) % (۱۴.۲۶) % ۰ % ۰
۳ ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ % ۰.۰۷ % ۲۵.۳۷ % (۰.۱۲) % (۴۴.۷۶) % ۰ % ۰
۴ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ % ۰.۰۷ % ۲۵.۳۹ % ۰.۳۱ % ۱۱۲.۲۴ % (۰.۲۵) % (۶۰.۱۶)
۵ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ % ۰.۰۷ % ۲۵.۴ % ۱.۰۸ % ۳۹۳.۹۸ % ۰.۵۲ % ۵۶۵.۸
۶ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ % ۰.۰۷ % ۲۵.۴۲ % ۰.۷۳ % ۲۶۵.۹۵ % ۲.۰۸ % ۱۸۰,۴۵۵.۳
۷ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ % ۰.۰۷ % ۲۵.۴۴ % ۳.۹۵ % ۱,۴۴۲.۸۱ % ۱.۶ % ۳۳,۲۹۵.۲۸
۸ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ % ۰.۰۶ % ۲۲.۶۳ % ۱.۳۷ % ۵۰۱.۴۱ % ۱.۳۳ % ۱۲,۲۱۵.۱۵
۹ ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ % ۰.۰۶ % ۲۲.۶۴ % (۰.۰۵) % (۱۹.۷) % ۰ % ۰
۱۰ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ % ۰.۰۷ % ۲۵.۴۹ % (۰.۰۸) % (۳۰.۶۱) % ۰ % ۰
۱۱ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ % ۰.۰۷ % ۲۵.۵۱ % ۲.۲۷ % ۸۲۹.۶۵ % ۱.۴ % ۱۵,۹۴۵.۳۴
۱۲ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ % ۰.۰۶ % ۲۲.۶۹ % ۱.۱۶ % ۴۲۳.۰۲ % ۰.۲۹ % ۱۸۴.۱۲
۱۳ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ % ۰.۰۷ % ۲۵.۵۴ % (۰.۵۶) % (۲۰۴.۷) % ۰.۰۸ % ۳۴.۰۷
۱۴ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ % ۰.۰۶ % ۲۲.۷۲ % ۱.۰۵ % ۳۸۴.۱۶ % ۰.۲۲ % ۱۲۳.۶۶
۱۵ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ % ۰.۰۶ % ۲۲.۷۳ % (۰.۸۵) % (۳۰۸.۷۹) % (۰.۱۲) % (۳۴.۵۱)
۱۶ ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ % ۰.۰۶ % ۲۲.۷۴ % (۰.۰۶) % (۲۲.۵۳) % ۰ % ۰
۱۷ ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ % ۰.۰۶ % ۲۲.۷۶ % ۰ % ۰ % ۰ % ۰
۱۸ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ % ۰.۰۷ % ۲۵.۶۲ % (۰.۴۹) % (۱۷۷.۰۹) % ۰.۱۱ % ۴۸.۲
۱۹ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ % ۰.۰۶ % ۲۲.۷۹ % ۱.۵۵ % ۵۶۴.۵۲ % ۰.۱۱ % ۴۷.۳۹