صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی توان مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۲۶۹
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی واحد های عادی بازدهی سالانه شده واحد های عادی بازدهی واحد های ممتاز بازدهی سالانه شده واحد های ممتاز بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ % ۰.۰۸ % ۲۸.۴۳ % ۰.۹۹ % ۳۶۱.۹۳ % (۰.۵۱) % (۸۴.۳۸)
۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ % ۰.۰۸ % ۲۸.۴۵ % (۵.۸۵) % (۲,۱۳۵.۸۶) % (۲.۳۸) % (۹۹.۹۹)
۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ % ۰.۰۷ % ۲۵.۸۸ % (۰.۰۶) % (۲۰.۹۳) % ۰ % ۰
۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ % ۰.۰۷ % ۲۵.۹ % (۰.۰۵) % (۱۹.۰۲) % ۰ % ۰
۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ % ۰.۰۷ % ۲۵.۹۲ % (۰.۱) % (۳۶.۰۹) % ۰ % ۰
۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ % ۰.۰۷ % ۲۵.۹۴ % ۰.۸۳ % ۳۰۴.۵۷ % ۰.۳۱ % ۲۱۲.۳۱
۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ % ۰.۰۸ % ۲۸.۵۶ % ۰.۸۴ % ۳۰۷.۱۳ % ۰.۸۹ % ۲,۴۵۳.۴۳
۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ % ۰.۰۸ % ۲۸.۵۸ % ۱.۷۸ % ۶۴۸.۷۷ % ۰.۱۷ % ۸۹.۲۷
۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ % ۰.۰۷ % ۲۶ % (۲.۷) % (۹۸۵.۱۴) % (۰.۸۸) % (۹۶.۰۸)
۱۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ % ۰.۰۷ % ۲۶.۰۲ % (۰.۰۹) % (۳۲.۴۹) % ۰ % ۰
۱۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ % ۰.۰۷ % ۲۶.۰۴ % ۰.۲۴ % ۸۸.۱۳ % ۰ % ۰
۱۲ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ % ۰.۰۷ % ۲۶.۰۵ % ۰.۱۸ % ۶۵.۲۵ % ۰.۲۵ % ۱۴۹.۹۵
۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ % ۰.۰۷ % ۲۶.۰۷ % (۰.۵۵) % (۲۰۰.۴۱) % (۰.۷) % (۹۲.۴)
۱۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ % ۰.۰۷ % ۲۶.۰۹ % (۰.۰۵) % (۱۹.۰۸) % ۰ % ۰
۱۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ % ۰.۰۷ % ۲۶.۱۱ % (۰.۱۴) % (۴۹.۵۳) % ۰ % ۰
۱۶ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ % ۰.۰۷ % ۲۶.۱۳ % ۰.۷ % ۲۵۷.۰۸ % (۰.۰۱) % (۳.۳۹)
۱۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ % ۰.۰۷ % ۲۶.۱۵ % (۰.۰۷) % (۲۶.۸۴) % ۰ % ۰
۱۸ ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ % ۰.۰۷ % ۲۶.۱۷ % ۰.۰۸ % ۳۰.۷ % ۰ % ۰
۱۹ ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ % ۰.۰۷ % ۲۶.۱۹ % (۰.۱۸) % (۶۷.۰۳) % ۰.۵۳ % ۵۹۲.۷۴