صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی توان مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۲۶۹
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی واحد های عادی بازدهی سالانه شده واحد های عادی بازدهی واحد های ممتاز بازدهی سالانه شده واحد های ممتاز بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ % ۰.۰۷ % ۲۶.۴۷ % (۲.۳۱) % (۸۴۲.۲۶) % (۰.۹۲) % (۹۶.۶)
۲ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ % ۰.۰۷ % ۲۶.۴۹ % (۱.۸۵) % (۶۷۵.۲۲) % (۰.۴۷) % (۸۱.۸۲)
۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ % ۰.۰۷ % ۲۶.۵۱ % (۰.۰۴) % (۱۴.۷۲) % ۰ % ۰
۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ % ۰.۰۸ % ۲۸.۹۴ % (۰.۱۷) % (۶۲.۹۷) % ۰ % ۰
۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ % ۰.۰۷ % ۲۶.۵۵ % ۰.۱۶ % ۵۶.۷۶ % ۰.۰۷ % ۲۹.۱۹
۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ % ۰.۰۷ % ۲۶.۵۶ % (۰.۰۵) % (۱۶.۸۱) % ۰ % ۰
۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ % ۰.۰۸ % ۲۹ % (۰.۱) % (۳۷.۷۸) % ۰ % ۰
۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ % ۰.۰۷ % ۲۶.۶۱ % ۰.۵۹ % ۲۱۵.۳۸ % ۰.۰۴ % ۱۵.۶۶
۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ % ۰.۰۷ % ۲۶.۶۲ % (۰.۶۶) % (۲۴۱.۲۲) % (۰.۴۱) % (۷۷.۷۷)
۱۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ % ۰.۰۷ % ۲۴.۲۲ % (۰.۰۳) % (۱۲.۵۸) % ۰ % ۰
۱۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ % ۰.۰۷ % ۲۴.۲۴ % (۰.۱۳) % (۴۶.۰۷) % ۰ % ۰
۱۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ % ۰.۰۷ % ۲۴.۲۵ % ۰.۰۹ % ۳۳.۵۴ % (۰.۳۵) % (۷۱.۸)
۱۳ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ % ۰.۰۷ % ۲۴.۲۷ % (۰.۵۵) % (۲۰۲.۲) % (۰.۱۹) % (۵۰.۵۶)
۱۴ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ % ۰.۰۷ % ۲۶.۷۲ % (۰.۲۸) % (۱۰۱.۸۶) % (۰.۲۳) % (۵۷.۰۱)
۱۵ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ % ۰.۰۷ % ۲۶.۷۳ % ۱.۴۴ % ۵۲۵.۰۴ % ۱.۷۲ % ۵۰,۲۵۹.۸۶
۱۶ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ % ۰.۰۷ % ۲۴.۳۲ % ۷.۳۹ % ۲,۶۹۶.۹۱ % ۴.۲ % ۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱
۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ % ۰.۰۷ % ۲۶.۷۷ % (۰.۰۵) % (۱۸.۱۱) % ۰ % ۰
۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ % ۰.۰۸ % ۲۹.۲۳ % (۰.۱۴) % (۴۹.۷۲) % ۰ % ۰
۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ % ۰.۰۸ % ۲۹.۲۵ % ۱.۱۷ % ۴۲۷.۶۱ % ۰.۵ % ۵۰۸.۶۹