صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی توان مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۲۶۹
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ صورتهای مالی حسابرسی شده دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ گزارش عملکرد دوره مالی ۳ماهه منتهی به۱۴۰۲/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ صورت های مالی حسابرسی نشده دوره مالی سه ماهه منتهی به۱۴۰۲/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ صورت های مالی حسابرسی شده دوره مالی ده ماه و بیست روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ گزارش عملکرد حسابرسی نشده دوره مالی ده ماه و بیست روزه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ صورت های مالی حسابرسی نشده دوره مالی ده ماه و بیست روزه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به۱۴۰۲/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ گزارش عملکرد حسابرسی نشده دوره مالی هفت ماه و بیست روزه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ صورت های مالی حسابرسی نشده دوره مالی هفت ماه و بیست روزه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ گزارش عملکرد حسابرسی شده دوره مالی چهار ماه و بیست روزه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ صورت های مالی حسابرسی شده دوره مالی چهار ماه و بیست روزه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ گزارش عملکرد دوره مالی چهار ماه و بیست روزه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ صورت های مالی دوره چهار ماه و بیست روزه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱-حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دانلود