صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی توان مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۲۶۹
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۳,۰۹۶,۲۵۰ ۲۵.۸۵ ۳,۷۷۷,۶۰۴ ۲۶.۸۴ ۴,۹۲۱,۴۶۳ ۲۷.۲۶ ۶,۶۰۷,۳۰۳ ۲۷.۰۹
سایر سهام ۷,۴۵۶,۰۹۱ ۶۲.۲۳ ۹,۶۸۷,۱۷۰ ۶۸.۸۱ ۱۲,۹۸۹,۴۶۳ ۷۱.۹۶ ۱۷,۶۹۲,۴۵۶ ۷۲.۵۵
اوراق مشارکت ۶۳۰,۸۲۰ ۵.۲۷ ۳۴۶,۵۶۵ ۲.۴۶ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۷۷۱,۴۵۵ ۶.۴۴ ۲۲۸,۶۳۳ ۱.۶۲ ۱۱۷,۵۰۹ ۰.۶۵ ۵۴,۲۷۶ ۰.۲۲
سایر دارایی‌ها ۲۵,۲۸۰ ۰.۲۱ ۳۶,۵۱۸ ۰.۲۶ ۲۳,۲۲۸ ۰.۱۳ ۳۳,۸۵۰ ۰.۱۴
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد