صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی توان مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۲۶۹
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۷,۱۷۵,۴۳۶ ۲۲.۶۸ ۹,۷۲۵,۵۵۹ ۲۰.۹۷ ۱۰,۰۲۵,۰۶۹ ۲۱.۹۷ ۱۰,۴۱۹,۸۵۳ ۲۲.۲۱
سایر سهام ۲۲,۱۱۰,۵۳۲ ۶۹.۸۸ ۳۲,۰۰۳,۳۷۰ ۶۸.۹۹ ۳۳,۵۲۸,۱۶۹ ۷۳.۴۸ ۳۵,۰۷۰,۵۰۶ ۷۴.۷۶
اوراق مشارکت ۹۴۹,۳۶۸ ۳.۰۰ ۲,۹۲۵,۳۳۵ ۶.۳۱ ۹۱۰,۴۶۳ ۲ ۷۲۳,۸۱۷ ۱.۵۴
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۸۳۲,۵۶۱ ۲.۶۳ ۷۹۹,۶۴۴ ۱.۷۲ ۳۵۸,۹۲۸ ۰.۷۹ ۷۵,۳۳۰ ۰.۱۶
سایر دارایی‌ها ۵۷۲,۸۴۴ ۱.۸۱ ۹۳۳,۹۲۱ ۲.۰۱ ۸۰۵,۱۷۹ ۱.۷۶ ۶۲۱,۱۰۲ ۱.۳۲
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد