صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی توان مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۲۶۹
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱۱,۴۹۲,۵۰۴ ۳۰.۳۸ ۱۱,۴۹۲,۵۰۴ ۲۰.۶۴ ۱۱,۱۲۱,۹۷۶ ۱۹.۳۶ ۱۰,۳۴۱,۱۷۷ ۱۹.۱۵
سایر سهام ۳۸,۶۸۵,۰۱۶ ۱۰۲.۲۷ ۳۸,۶۸۵,۰۱۶ ۶۹.۴۹ ۳۸,۳۱۵,۰۵۷ ۶۶.۶۹ ۳۵,۵۸۳,۸۱۴ ۶۵.۹
اوراق مشارکت ۶۹۷,۷۶۵ ۱.۸۴ ۷۸,۰۳۷ ۰.۱۴ ۷۱,۸۱۹ ۰.۱۳ ۷۲,۳۴۹ ۰.۱۳
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۱,۱۶۰,۶۴۳ ۳.۰۷ ۲,۹۹۶,۷۹۶ ۵.۳۸ ۴,۵۴۰,۸۷۲ ۷.۹ ۴,۵۹۵,۵۶۰ ۸.۵۱
سایر دارایی‌ها ۵۶۵,۸۵۴ ۱.۵۰ ۵۰۸,۲۶۶ ۰.۹۱ ۴۸۹,۵۸۰ ۰.۸۵ ۵۸۸,۵۲۳ ۱.۰۹
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
شمش و طلا ۲,۷۱۴,۳۱۱ ۷.۱۸ ۲,۷۱۴,۳۱۱ ۴.۸۸ ۲,۹۱۱,۸۴۹ ۵.۰۷ ۲,۸۱۴,۷۷۷ ۵.۲۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد