صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی توان مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۲۶۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ ۶,۶۰۷,۳۰۳ ۲۷.۰۹ % ۱۷,۶۹۲,۴۵۶ ۷۲.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۴,۲۷۶ ۰.۲۲ % ۳۳,۸۵۰ ۰.۱۴ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ ۶,۰۵۹,۷۶۰ ۲۷.۷۴ % ۱۵,۶۹۳,۰۴۸ ۷۱.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۴,۳۶۶ ۰.۲۵ % ۳۳,۸۳۴ ۰.۱۵ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ ۶,۰۵۹,۷۶۰ ۲۷.۷۴ % ۱۵,۶۹۳,۰۴۸ ۷۱.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۴,۳۶۶ ۰.۲۵ % ۳۳,۸۱۸ ۰.۱۵ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۶,۰۵۹,۷۶۰ ۲۷.۷۴ % ۱۵,۶۹۳,۰۴۸ ۷۱.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۴,۳۶۶ ۰.۲۵ % ۳۳,۸۰۲ ۰.۱۵ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ ۵,۴۳۹,۲۲۱ ۲۶.۸۳ % ۱۴,۵۵۲,۶۶۱ ۷۱.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۴,۱۷۹ ۱.۲ % ۳۳,۷۸۶ ۰.۱۷ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ ۵,۳۳۱,۵۷۲ ۲۶.۸۶ % ۱۴,۴۳۱,۲۹۹ ۷۲.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۴,۱۳۷ ۰.۴۲ % ۴۲ ۰ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ ۵,۳۵۳,۴۹۳ ۲۷.۱۹ % ۱۴,۲۱۸,۹۱۴ ۷۲.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۹,۷۸۷ ۰.۶۱ % ۴۸ ۰ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ ۵,۴۰۷,۹۵۹ ۲۷.۱۶ % ۱۴,۳۹۱,۵۸۲ ۷۲.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۴,۲۶۹ ۰.۵۷ % ۵۵ ۰ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ ۵,۴۷۵,۲۹۶ ۲۷.۶۵ % ۱۴,۲۲۱,۴۵۷ ۷۱.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۸,۳۳۵ ۰.۵۵ % ۶۱ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ ۵,۴۷۵,۲۹۶ ۲۷.۶۵ % ۱۴,۲۲۱,۴۵۷ ۷۱.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۸,۳۳۵ ۰.۵۵ % ۶۷ ۰ % ۰ ۰ %
«»