صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی توان مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۲۶۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ ۰ ۰ % ۴۸,۷۳۹,۷۶۹ ۹۰.۲۷ % ۷۲,۳۴۹ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۴,۵۹۵,۵۶۰ ۸.۵۱ % ۵۸۸,۵۲۳ ۱.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ ۰ ۰ % ۴۹,۴۵۶,۸۵۳ ۹۰.۸۳ % ۷۲,۳۱۱ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۴,۳۴۱,۱۱۰ ۷.۹۷ % ۵۷۸,۴۰۷ ۱.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ ۰ ۰ % ۴۹,۴۵۶,۸۵۳ ۹۰.۸۴ % ۷۲,۲۷۴ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۴,۳۴۱,۱۱۰ ۷.۹۷ % ۵۷۴,۹۸۴ ۱.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ ۰ ۰ % ۴۹,۵۱۶,۹۸۵ ۹۰.۸۵ % ۷۲,۲۳۶ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۴,۳۴۱,۱۰۷ ۷.۹۷ % ۵۷۱,۵۶۵ ۱.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ ۰ ۰ % ۴۹,۵۳۵,۹۳۰ ۹۰.۸۹ % ۷۲,۱۹۸ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۴,۳۳۸,۹۴۴ ۷.۹۶ % ۵۵۱,۸۳۱ ۱.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ۰ ۰ % ۴۹,۳۴۶,۷۸۷ ۹۱.۲۵ % ۷۲,۱۶۱ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۴,۰۹۴,۸۹۴ ۷.۵۷ % ۵۶۲,۴۸۱ ۱.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ ۰ ۰ % ۴۹,۳۴۶,۷۸۷ ۹۰.۴۱ % ۷۲,۱۲۳ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۴,۵۰۹,۹۶۷ ۸.۲۶ % ۶۵۱,۴۲۰ ۱.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ ۰ ۰ % ۵۰,۶۸۲,۵۴۷ ۹۱.۳۲ % ۷۲,۰۸۶ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۴,۲۴۳,۸۹۳ ۷.۶۵ % ۴۹۸,۹۹۸ ۰.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ ۰ ۰ % ۵۱,۵۲۵,۴۹۶ ۹۱.۳۵ % ۷۲,۰۴۸ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۴,۲۸۰,۲۷۳ ۷.۵۹ % ۵۲۶,۱۲۹ ۰.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ ۰ ۰ % ۵۱,۵۲۵,۴۹۶ ۹۱.۳۶ % ۷۲,۰۱۱ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۴,۲۸۰,۲۷۳ ۷.۵۹ % ۵۲۲,۵۹۷ ۰.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
«»