صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی توان مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۲۶۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ۱۰,۴۱۹,۸۵۳ ۲۲.۲۱ % ۳۵,۰۷۰,۵۰۶ ۷۴.۷۶ % ۷۲۳,۸۱۷ ۱.۵۴ % ۰ ۰ % ۷۵,۳۳۰ ۰.۱۶ % ۶۲۱,۱۰۲ ۱.۳۲ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ۱۰,۵۵۴,۰۰۷ ۲۲.۳۹ % ۳۴,۹۳۴,۶۷۹ ۷۴.۱ % ۷۲۳,۸۱۷ ۱.۵۴ % ۰ ۰ % ۲۰۶,۰۴۷ ۰.۴۴ % ۷۲۶,۵۰۹ ۱.۵۴ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ۱۰,۵۵۴,۰۰۷ ۲۲.۳۹ % ۳۴,۹۳۴,۶۷۹ ۷۴.۱ % ۷۲۳,۸۱۷ ۱.۵۴ % ۰ ۰ % ۲۰۵,۸۹۷ ۰.۴۴ % ۷۲۶,۲۱۵ ۱.۵۴ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۱۰,۵۵۴,۰۰۷ ۲۲.۴۲ % ۳۴,۹۳۴,۶۷۹ ۷۴.۱۹ % ۷۲۳,۸۱۷ ۱.۵۴ % ۰ ۰ % ۱۴۵,۸۹۶ ۰.۳۱ % ۷۲۵,۹۲۱ ۱.۵۴ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ۱۰,۵۲۱,۵۸۷ ۲۲.۳۴ % ۳۵,۰۲۱,۰۸۶ ۷۴.۳۵ % ۷۲۳,۸۱۷ ۱.۵۴ % ۰ ۰ % ۱۶۴,۰۳۰ ۰.۳۵ % ۶۷۱,۷۰۳ ۱.۴۳ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۱۰,۵۰۴,۱۲۳ ۲۲.۴۷ % ۳۴,۷۸۳,۰۹۷ ۷۴.۴۲ % ۸۲۳,۵۶۸ ۱.۷۶ % ۰ ۰ % ۵۸,۶۹۴ ۰.۱۳ % ۵۷۱,۸۹۸ ۱.۲۲ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۱۰,۴۷۲,۹۳۶ ۲۲.۴۳ % ۳۴,۵۸۸,۸۱۸ ۷۴.۰۶ % ۸۲۳,۵۶۸ ۱.۷۶ % ۰ ۰ % ۲۳۷,۵۱۸ ۰.۵۱ % ۵۷۶,۷۷۸ ۱.۲۴ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۱۰,۰۹۹,۹۰۹ ۲۱.۷۳ % ۳۳,۹۳۳,۹۴۹ ۷۲.۹۹ % ۸۲۳,۵۶۸ ۱.۷۷ % ۰ ۰ % ۱,۰۶۰,۹۸۰ ۲.۲۸ % ۵۷۱,۳۱۴ ۱.۲۳ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ ۱۰,۰۶۰,۷۲۸ ۲۲.۱۷ % ۳۳,۶۲۰,۴۶۵ ۷۴.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۵۳,۲۶۳ ۱.۸۸ % ۸۳۵,۸۶۸ ۱.۸۴ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۱۰,۰۶۰,۷۲۸ ۲۲.۱۷ % ۳۳,۶۲۰,۴۶۵ ۷۴.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۵۳,۲۴۸ ۱.۸۸ % ۸۳۵,۵۷۷ ۱.۸۴ % ۰ ۰ %
«»