صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی توان مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۲۶۹
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 دعوت به مجمع - تصمیم گیری در خصوص تغییرات اساسنامه و امیدنامه صندوق مورخ 1402.09.20 ساعت 14 و 15 ۱۴۰۲/۰۹/۱۹
2 دعوت به مجمع - تغییر اساسنامه و امیدنامه صندوق مورخ 1402/09/20 ساعت 14 و 15 ۱۴۰۲/۰۹/۱۹
3 صورتجلسه کمیته سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی توان مفید ۱۴۰۲/۰۹/۰۵
4 تصمیمات مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ 1402.08.01 ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
5 اسامی حاضرین در مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ 1402.08.01 ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
6 تصمیمات مجمع - تصمیم‌گیری در خصوص تغییر بند 3-1 امیدنامه صندوق مورخ 1402.07.29 ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
7 اسامی حاضرین در مجمع - تصمیم‌گیری در خصوص تغییر بند 3-1 امیدنامه صندوق مورخ 1402.07.29 ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
8 دعوت به مجمع - تصمیم‌گیری در خصوص تغییر بند 3-1 امیدنامه صندوق مورخ 1402.07.29 ۱۴۰۲/۰۷/۱۸
9 دعوت به مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ 1402.08.01 ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
10 تصمیمات مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ 1402.06.22 ۱۴۰۲/۰۶/۲۲
سایز صفحه