صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی توان مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۲۶۹
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی واحد های عادی بازدهی واحد های ممتاز بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ %۰.۰۷۸ %۰.۹۹۲ (۰.۵۰۷)%
هفته گذشته ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ %۰.۵۱۹ (۳.۵۱۹)% (۱.۷۰۷)%
ماه گذشته ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ %۲.۱۶۱ %۵.۶۲ %۲.۱۷۴
۳ ماه اخیر ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ %۶.۴۰۷ (۱.۵۰۷)% %۰.۰۸۱
۶ ماه ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ %۱۲.۶۰۵ %۱۰.۹۶۸ %۸.۱۴۹
یک سال اخیر ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ %۲۸.۳۴۲ (۸.۷۲۶)% (۲.۵۳۷)%
۳ سال اخیر ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۵ سال اخیر ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
تا زمان انتشار ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ %۴۱.۳۳ %۸۶.۰۳۱ %۵۸.۰۶۹
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۰.۴۶ %۱۷.۷۶ %۸.۶۴
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۰.۳۵ (۱۵.۸۹)% (۱۰.۱۶)%