صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی توان مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۲۶۹
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی واحد های عادی بازدهی واحد های ممتاز بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ %۰.۰۷۳ (۲.۳۰۸)% (۰.۹۲۲)%
هفته گذشته ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ %۰.۵۲۳ (۴.۳۱۳)% (۱.۳۱۵)%
ماه گذشته ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ %۲.۱۹۵ %۸.۸۹۵ %۶.۲۷۳
۳ ماه اخیر ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ %۶.۷۸۸ (۱۵.۰۳۴)% (۶.۲۴۲)%
۶ ماه ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ %۱۳.۷۴۱ (۵.۱۳۷)% %۲.۴۶
یک سال اخیر ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ %۲۸.۵۵۴ %۲.۵۰۸ %۹.۵۳۳
۳ سال اخیر ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۵ سال اخیر ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
تا زمان انتشار ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ %۵۱.۸۱ %۶۹.۷۷۶ %۵۶.۳۰۱
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۰.۴۶ %۱۷.۷۶ %۸.۶۴
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۰.۳۵ (۱۵.۸۹)% (۱۰.۱۶)%