صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی توان مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۲۶۹
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی واحد های عادی بازدهی واحد های ممتاز بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ %۰.۰۶۲ (۰.۹۱)% (۰.۴۶۳)%
هفته گذشته ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ %۰.۴۷۲ %۵.۰۳ %۳.۵۱
ماه گذشته ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ %۱.۹۶۵ %۵.۶۶۸ %۵.۱۰۸
۳ ماه اخیر ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ %۵.۹۰۲ %۰.۹۱۵ %۱.۷۵۸
۶ ماه ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ %۱۳.۰۵۳ %۱.۴۱۷ %۰.۷۲۵
یک سال اخیر ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ %۲۷.۴۰۸ %۸۰.۰۱ %۵۴.۰۴۳
۳ سال اخیر ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۵ سال اخیر ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
تا زمان انتشار ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ %۲۹.۷۴ %۸۱.۱۱۲ %۵۵.۴۹۳
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۰.۴۶ %۱۷.۷۶ %۸.۶۴
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۰.۳۵ (۱۵.۸۹)% (۱۰.۱۶)%