صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی توان مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۲۶۹
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر صورتجلسه کمیته سرمایه گذاری صندوق توان - تغییرنرخ بازدهی 1402.10.16
منبع -
مقدمه صورتجلسه کمیته سرمایه گذاری صندوق توان - تغییرنرخ بازدهی 1402.10.16
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست