صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی توان مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۲۶۹
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
21 تصمیمات مجمع - افزایش سقف واحدهای ممتاز نوع دوم صندوق مورخ 1401/02/23 ۱۴۰۲/۰۲/۲۳
22 اسامی حاضرین در مجمع - افزایش سقف واحدهای ممتاز نوع دوم صندوق مورخ 1401/02/23 ۱۴۰۲/۰۲/۲۳
23 دعوت به مجمع - افزایش سقف واحدهای ممتاز نوع دوم صندوق مورخ 1401/02/23 ۱۴۰۲/۰۲/۲۳
24 دعوت به مجمع - افزودن کارمزد رتبه بندی ارزیابی عملکرد صندوق مورخ 1402.02.25 ۱۴۰۲/۰۲/۱۱
25 تصمیمات مجمع - اصلاح امیدنامه و افزایش سقف واحدهای ممتاز نوع دوم صندوق مورخ 1401.12.16 ساعت 16 ۱۴۰۱/۱۲/۱۶
26 تصمیمات مجمع - اصلاح اساسنامه صندوق مورخ 1401.12.16 ساعت 15 ۱۴۰۱/۱۲/۱۶
27 اسامی حاضرین در مجمع - اصلاح اساسنامه، امیدنامه و افزایش سقف واحدهای ممتاز نوع دوم صندوق مورخ 1401.12.16 ۱۴۰۱/۱۲/۱۶
28 دعوت به مجمع - اصلاح اساسنامه، امیدنامه و افزایش سقف واحدهای ممتاز نوع دوم صندوق مورخ 1401.12.16 ۱۴۰۱/۱۲/۱۶
29 تصمیمات مجمع - افزایش حداقل و حداکثر بازده سالانه واحدهای عادی صندوق مورخ 1401.12.14 ۱۴۰۱/۱۲/۱۵
30 اسامی حاضرین در مجمع - افزایش حداقل و حداکثر بازده سالانه واحدهای عادی صندوق مورخ 1401.12.14 ۱۴۰۱/۱۲/۱۴
سایز صفحه